Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > IZGLĪTĪBA LĪDZDALĪBAS DEMOKRĀTIJAI UN ILGTSPĒJĪGĀM[..]

eez-2009  grafiskais elements


IZGLĪTĪBA LĪDZDALĪBAS DEMOKRĀTIJAI UN ILGTSPĒJĪGĀM IZMAIŅĀM

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Darbības programmas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, veicinot izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības nozīmi taisnīgas sabiedrības veidošanā, rosinot bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības attīstībā un sekmējot Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību.

Šī projekta mērķis ir paplašināt biedrības darbību saturiski un ģeogrāfiski, spēcināt biedrības kapacitāti darbības programmas mērķa sasniegšanai un mērķa grupas (bērni un jaunieši) tiesību aizstāvībai un līdzdalībai demokrātijā.

Galvenie projekta pasākumi ir virzīti biedrības un vietējo kopienu līdzdalības iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos; esošo sadarbības tīklu un koalīciju paplašināšanu un attīstīšanai, kā arī iesaistīšanos jaunos sadarbības tīklos; bērnu un jauniešu tiesību un interešu aizstāvību un aktīva pilsoniskuma veicināšanu, biedrības kapacitātes stiprināšanu un brīvprātīgā darba veicēju skaita palielināšanu; papildus finansējuma avotu piesaisti organizācijas darbības nodrošināšanai un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Projektā plānotie galvenie rezultāti ir: īstenota biedrības darbības programma nacionālā līmenī; stiprināta biedrības ilgtspējīgas darbības attīstība un iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā un starptautiskā līmenī; paplašināta mazākumtautību koalīcijas darbība nacionālā līmenī; biedrība iesaistījusies jaunā starptautiskā NVO sadarbības tīklā (REYN); stiprināta biedrības institucionālā kapacitāte, t.sk., piesaistīti jauni biedri un brīvprātīgie (10-15); reģionos izveidotas vietējās mācīšanās kopienu grupas, veicināta līdzdalības demokrātija un diskriminācijas ierobežošana pret sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projekta īstenošanas vieta: visi četri Latvijas reģioni.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - stiprināt pilsonisko sabiedrību, veicinot izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības nozīmi taisnīgas sabiedrības veidošanā, rosinot bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības attīstībā un sekmējot Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību, ir sasniegts, jo: Iesaistīti vairāk kā 1000 iedzīvotāji un aptverta mērķa grupa visos Latvijas rēgionos, tādejādi viecināta demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā; iesaistīti vairāk kā 100 NVO pārstāvji, tādejādi stiprināta biedrību kapacitāte integrācijai un pisloniskai sabiedrībai; pasākumos iesaistīti visu četru Latvijas reģionu pārstāvji, tādejādi stiprināts dialogs starp publisko pārvaldi un nevalstisko sektoru; veicināta un attīstīta mērķa grupas iesaistīšanās nacionālajos un starptautiskajos sabiedrības attīstības tīklojumos. Sasniegti šādi galvenie rezultāti: Līdzdalība LR KM Romu inetgrācijas konaultatīvās padomes darbā, novadīti 5 apa\ļie galdi (par dažādām tēmām), izstrādāta un izplatīta e-informācija, novadīti vairāk kā 10 semināri un 3 informatīvas tikšanās, izstrādāti 12 jauni apmācības kursi/semināri, novadīti 15 semināri, Izstrādāti vairāk kā 15 informatīvi metodiskie materiāli, izstrādāta 1 darbības stratēģija, noorganizētas 2 atvbērto durvju dienas.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/136
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 26.07.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Jelgava,Rēzekne,Jūrmala,Jēkabpils,Preiļi,Līvāni,Talsi,Valmiera
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 52930.83 EUR / 37 200.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 45255.86 EUR / 31 806.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2381.89 EUR / 1 674.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5293.08 EUR / 3 720.00 LVL;
Juridiskā adrese: Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV-5202
Tālr. nr.: 65235635
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.iic.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

 


Drukāšanas datums: 24.06.24