eez-2009  grafiskais elements


Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Programmas mērķis ir stiprināt apvienības kapacitāti valsts ekonomiskās attīstības analīzē un iesaistīt sabiedrību, lai rastu risinājumus problēmām, kas kavē ilgtspējīgu valsts attīstību un sekmētu uzticības atjaunošanos valsts varai.
Galvenie pasākumi:
- pētījums par politiķu lēmumu un publiskās pārvaldes rīcības atbilstību sabiedrības interesēm, NAP2020, valdības deklarācijai, Latvijas konkurētspējas novērtējumam, u.c. nacionālajiem plānošanas dokumentiem;
- konsultācijas starp publiskās pārvaldes pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām par pētījumā identificēto problēmu risinājumiem;
- projektā brīvprātīgi iesaistīto studentu zinātnisko darbu mentorings – atbalsts oriģinālu pētījumu tapšanā.
Programma tiks īstenota Rīgā, ar pasākumiem reģionos.
Plānotie rezultāti:
- konstatētas sistēmiskās kļūdas ilgtspējīgas politikas veidošanā, piedāvāti problēmu risinājumi, rīcībpolitikas izstrādē iesaistot sabiedrību;
- sabiedrības proaktīva interese par labas pārvaldības ievērošanu publiskājā pārvaldē;
- apvienības biedru un sadarbības partneru skaita pieaugums.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas periods:18.07.2013-31.12.2015.
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta īstenošana ir būtiski stiprinājusi apvienības kapacitāti biedrības pamatmērķim – ekonomiskās domas stiprināšanai Latvijā, sadarbībā ar iesaistītajiem ekspertiem, veicinot plašāku izpratni par īstermiņa lēmumu ietekmi uz valsts ilgtspējīgu attīstību. Par konstatētajām problēmām un diskusijās secināto informēta sabiedrība.
Projekta īstenošanas laikā sasniegtie rezultāti:15 pētījumi par publiskās pārvaldes lēmumu atbilstību ilgtspējīgas valsts interesēm (4 nozīmīgas jomas + kvantitatīvo datu analīze Baltijas valstu attīstības kontekstā). Izstrādāta un procesa gaitā pilnveidota procesu analīzes metodoloģija – precīzi indikatori katrai no izpētes jomām, indikatoru pārbaude pie ārējiem nozares ekspertiem. Pusgada/gada progress. Veikts partiju politisko apvienību programmu vērtējums pirms 12.Saeimas vēlēšanām, to potenciālā ietekme uz Latvijas ilgtermiņa attīstību. 27 Darba grupu tikšanās un diskusijas ar jomu ekspertiem, valsts pārvaldes pārstāvjiem, Saeimas un Eiropas parlamenta deputātiem. Partnerības izveidošana ar 3 nevalstiskām organizācijām:biedrība Latvijas attīstībai, Starptautiskā ekonomistu asociācija, Pasaules enerģijas padome Latvijas nacionālā komiteja. Konsultācijas projekta organizēšanā ar 50+ NVO ekspertiem.3 forumu organizēšana:“Kāpēc nācijām izdodas? (Sadarbībā ar biedrību Latvijas attīstībai” (170 dalībnieki). EA monitoringa 2013 rezultāti (63 dalībnieki). Latvijas attīstības progress (3305 skatījumu tiešraidē). 60+ darbības programmas īstenošanā iesaistītie eksperti – atbilstoši pētījumu jomu fokusam. 13 jauniešu iesaiste programmas aktivitātēs. 2 doktorantu zinātnisko darbu mentorings. 3 jauniešu patstāvīga pētījuma mentorings, t.sk. dalība metodoloģijas izstrādē. 5 jauniešu studiju darba mentorings. 2 jaunu biedru uzņemšana apvienībā. 2 programmas izpētes grupu vadītāju uzņemšana asociēto biedru statusā. 11 konferences – monitoringa starprezultātu apspriešana, prioritāšu izvirzīšana apvienības biedru un ekspertu vidū. 1685 sekotāji EA sociālajos tīklos Facebook & Twitter. Populārāko ziņu reach: 8000 -14 000. 10 000+ lietotāju EA interneta vietnei ekonomisti.lv. 31+ publikācijas masu medijos. 1 preses konference.5 video relīzes. 6 diskusiju interneta tiešraides. 1 laikraksta pielikums. (31 000 eksemplāru, 67 000 lasītāju).

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/093
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Ekonomistu apvienība 2010"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66401.87 EUR / 46 667.50 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56772.59 EUR / 39 900.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2988.03 EUR / 2 100.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6641.25 EUR / 4 667.50 LVL;
Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 21-16, Rīga, LV-1050
Tālr. nr.: 29244299
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.ekonomisti.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org