Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stipri[..]

eez-2009  grafiskais elements


Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Biedrības darbības programmas mērķis ir Stiprināt pilsonisko sabiedrību bērnu paliatīvās aprūpes (PA) pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Latvijā, sekmējot un paplašinot pilsonisko līdzdalību Biedrības darbībā.
Īstenošanas vieta: Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatvē 45, Rīga.
Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta Projekta administratīvā vadība, nodrošinot labu pārvaldību, aktivitāšu īstenošanu:
-Aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana bērnu PA, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos ietvaros plānots izveidot Biedrības Vecāku iniciatīvas grupu, izstrādāt tās darbības programmu, veikt Biedrības mājas lapas uzturēšanu un aktualizēšanu.
-Izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību bērnu PA ietvaros tiks organizēta Pasaules PA dienas atzīmēšana Latvijā; Koalīcijas veidošana ar citām NVO.
-Papildus finansējuma piesaistīšana ietvaros tiks veikta Labdarības pasākumu organizēšana, iegūtie līdzekļi novirzīti neizārstējami slimo bērnu dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
-Sadarbības veicināšana, dalība nacionālajos un starptautiskajos NVO sadarbības tīklos. Biedrība kļūst par Latvijas Pilsoniskā alianses un International Children’s Palliative Care Network biedru.
-Brīvprātīgo darba popularizēšanā tiks veikta Brīvprātīgo darba programmas izstrāde un darba organizēšana, radot iespēju iesaistīties brīvprātīgajā darbā bērnu PA.
-Darbības programmas publicitātes un informācijas pasākumu organizēšana ietvaros sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos par projekta pasākumiem.

Projekta rezultāti: Darbības programmas ilgtermiņa mērķis bija stiprināt pilsonisko sabiedrību bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Latvijā, sekmējot un paplašinot pilsonisko līdzdalību Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbībā.
Darbības programmas mērķa grupa bija NVO dalībnieki, tai skaitā 12 biedri, 15 brīvprātīgie. Kā arī iedzīvotāji – 45 studenti(RSU), 250 skolēni, 104 vecāki, kuri saņem bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus, ir sērošanas procesā, 199 ģimenes, kuras saņem bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
Izveidota vecāku iniciatīvas grupa, kura iesaistījusies lēmumu pieņemšanas procesos,informējusi sabiedrību - ar mērķi veicināt biedrības darbības atpazīstamību un sekmētu sabiedrības informētību par ģimenēm, kurās ir neizārstējami slimi bērni ar ierobežotu dzīvildzi, vajadzībām un iesaistīt sabiedrību minētās grupas atbalstīšanā.
Dalība 3. Baltijas Pediatru kongresā, tā ietvaros, Biedrībai bija iespēja, organizēt atsevišķu sekcijas sēdi „Bērnu paliatīvā aprūpe. Multidisciplinārās pieejas aspekti”.
Pasaules Paliatīvās aprūpes dienas (Hospisa diena) atzīmēšana Latvijā, publisko pasākumu ietvaros iedzīvotājiem tika veidota izpratne par paliatīvo aprūpi un iesaistes iespēju sniegt tai atbalstu.
Izstrādāti un iespiesti informatīvie materiāli (bukleti) par bērnu paliatīvo aprūpi un Biedrības darbību latviešu, krievu un angļu valodās, tādejādi nodrošinot vienādas iespējas visiem iegūt saprotamu informāciju.
Noorganizēti vairāki labdarības pasākumi un akcijas, kuru rezultātā tika iegūti papildus līdzekļi, kas tika ieguldīti neizārstējami slimo bērnu dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
Īstenota izstrādātā labdarības kustības „Eņģeļu koks” programma, kuras ietvaros pasākumi tika organizēti divos posmos: pavasarī/vasarā „Uzzied Eņģeļu koks” un rudenī/ziemā „Apsnieg Eņģeļu koks”.
Biedrība kļuvusi par Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) biedru 2013. gadā. Kļūstot par Latvijas Pilsoniskās alianses biedru biedrība aktīvi iesaistījusies NVO svarīgu jautājumu aktualizēšanā un risināšanā.
Biedrība kļuvusi par ICPCN (International Children’s Palliative Care Network) biedru. Projekta ietvaros parakstīta 20. Starptautiskajā paliatīvās aprūpes kongresā pieņemtā deklarācija.
Izstrādāta Brīvprātīgo darba programma bērniem paliativajā aprūpē, kas sevī ietver brīvprātīgo personu teorētisko apmācību un praktiskās nodarbības.
Darbības programmas rezultāti veicinās Biedrības darbības stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot bērnu paliatīvās aprūpes attīstību, kā arī sekmēs situāciju, ka turpmāk netikts radīti šķēršļi nākamajām paaudzēm bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu vajadzību apmierināšanai. Gan vecāku iniciatīvas grupas izveide un tās darbības organizēšana, gan izstrādātā brīvprātīgo darba programma un brīvprātīgo iesaiste Biedrības darbā, gan informatīvo materiālu izstrāde un Biedrības mājas lapas izstrāde un regulāra tās aktualizēšana, ievērojami veicinās sabiedrības iesaistīšanos Biedrības darbā un veicinās Biedrības starptautisko atpazīstamību. Visi darbības programmas ietvaros Projekta rezultāti un sagatavotie informatīvie materiāli būs pieejami Biedrībā ikvienam interesentam, kā arī publiski pieejami Biedrības mājas lapā www.palliative.lv, tādejādi radot iespēju citām organizācijām iepazīties un izmantot savā darbā sagatavotos dokumentus visu projekta norises laiku un vismaz divus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/104
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 14.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66633.09 EUR / 46 830.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56971.29 EUR / 40 039.65 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2998.49 EUR / 2 107.35 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6663.31 EUR / 4 683.00 LVL;
Juridiskā adrese: Ikšķiles iela 2—17, Rīga, LV-1063
Tālr. nr.: 2942041
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.palliative.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org