eez-2009  grafiskais elements


Kompleksi pasākumi Zemgales NVO sektora stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Aktivitātes paredz pilnveidot informācijas apmaiņu, uzlabojot informācijas kanālus, motivēt iedzīvotājus iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, pastiprinot Zemgales reģiona NVO interešu pārstāvniecību ministriju līmenī, atbalstīt Zemgales reģiona NVO ilgtspējīgu (kontekstā ar saimnieciskās darbības veicināšanas pasākumiem) darbību un attīstību, organizēt informatīvus, izglītojošus un pieredzes apmaiņas pasākumus, veicināt sadarbību starp NVO un publisko pārvaldi un biznesa sektoru un sekmēt procesu caurredzamību un labās prakses ieviešanu organizācijās.
Praktiski tas nozīmē sekojošo: ZEMGALES reģionā 3 NVO resursu centri – Jelgavā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kā arī atbalsta personas Bauskā un Dobelē; 3 gadu laikā vismaz 700 konsultācijas Zemgales reģiona organizācijām, kā arī indivīdiem par brīvprātīgā darba iespējām un iesaisti biedrībās; personīgs atbalsts esošajiem un topošajiem brīvprātīgajiem, nodrošinot darbu vietējā un starptautiskā līmenī; vismaz 12 apstiprināti projekti reģiona NVO ar līdzekļu piesaistes speciālista starpniecību; tehniskais atbalsts sniegts vairāk kā 60 NVO (telpas sanāksmēm, interneta pieeja un prezentāciju tehnika) u.c.

Результаты проекта: Darbības programmas mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības nepārtrauktu attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Praktiski tas nozīmē aktīvāk uzsākt Zemgales NVO sektora pārstāvniecību ministriju līmenī un aktīvāku darbu, sniedzot individualizētu atbalstu reģiona organizācijām, kas īpaši attiecas uz mazajām Zemgales reģiona pašvaldībām, kurās reģistrētas 2 – 4 aktīvās NVO. Lai panāktu Darbības programmā noteikto mērķi, īstenotas plānotās aktivitātes, kas iekļauj konsultāciju sniegšanu gan esošajām NVO, gan arī topošajām – palīdzot reģistrēt biedrības un uzsākot darbību, piedāvājot attīstības iespējas, finansējuma avotus un palīdzību projektu pieteikumu sagatavošana.
Interešu pārstāvniecības jomā ir veikts apjomīgākais darbs, kas katru Darbības programmas gadu ir pārsniedzis plānoto trīs reizes. Pašvaldībās, kurās ir mazs NVO skaits ir iesaistītas NVO informācijas dienu pasākumos un šī projekta īstenošanas laikā NVO skaits reģionā ir palielinājies par vismaz 70 organizācijām.
Projekta mērķa grupa: 600 NVO, 700 NVO dalībnieki (400 biedri, 200 darbinieki, 100 brīvprātīgie), 1700 iedzīvotāji.
Projekta īstenošanas vieta – Zemgales reģions
Galvenās aktivitātes:
1.Veiktas 723 konsultācijas NVO un interesentiem.
2. E-pastu listēs reģistrēto lietotāju skaits palielinājies par vismaz 111 adresātiem (jaunās NVO un interesenti).
3.Sniegtas 723 konsultācijas NVO un interesentiem par NVO darbību, līdzekļu piesaisti, projektu konkursiem, projekta pieteikumu sagatavošanu, brīvprātīgo darbu).
4. NVO datu bāzē veikti vismaz 60 jauni ieraksti un aktualizētas ziņas par 225 organizācijām visā plānošanas reģionā.
5. Zemgales interešu pārstāvniecības jomā nodrošināta dalība 71 dažādās sanāksmēs (pašvaldību, ministriju u.c. institūciju darba grupās, sanāksmēs, komisijās, diskusijās).
6. Rīkotas 16 NVO informācijas dienas un 7 NVO atvērto durvju dienas (339 dalībnieki).
7. Sniegtas 120 konsultācijas līdzekļu piesaistes jomā . Sagatavoti 32 NVO izstrādāti projekti.
8. Noorganizēti 6 „NVO vadītāju brokastis” pasākumi (71 dalībnieks).
9. Noorganizēti 23 informatīvie pasākumi par brīvprātīgā darba iespējām (342 dalībnieki). Sniegta iespēja 14 jauniešiem piedalīties EBD programmās vietējā un starptautiskā līmenī.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/047
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 05.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS",Biedrība „Aizkraukles reģionālā Tautskola”
Регион(ы) осуществления проекта: Zemgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 66660.42 EUR / 46 849.21 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 56994.65 EUR / 40 056.07 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2999.72 EUR / 2 108.22 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6666.05 EUR / 4 684.93 LVL;
Юридическии адрес: Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
Номер тел.: 29802373
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.zemgalei.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org