Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Kompleksi pasākumi Zemgales NVO sektora stiprināša[..]

eez-2009  grafiskais elements


Kompleksi pasākumi Zemgales NVO sektora stiprināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Aktivitātes paredz pilnveidot informācijas apmaiņu, uzlabojot informācijas kanālus, motivēt iedzīvotājus iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, pastiprinot Zemgales reģiona NVO interešu pārstāvniecību ministriju līmenī, atbalstīt Zemgales reģiona NVO ilgtspējīgu (kontekstā ar saimnieciskās darbības veicināšanas pasākumiem) darbību un attīstību, organizēt informatīvus, izglītojošus un pieredzes apmaiņas pasākumus, veicināt sadarbību starp NVO un publisko pārvaldi un biznesa sektoru un sekmēt procesu caurredzamību un labās prakses ieviešanu organizācijās.
Praktiski tas nozīmē sekojošo: ZEMGALES reģionā 3 NVO resursu centri – Jelgavā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kā arī atbalsta personas Bauskā un Dobelē; 3 gadu laikā vismaz 700 konsultācijas Zemgales reģiona organizācijām, kā arī indivīdiem par brīvprātīgā darba iespējām un iesaisti biedrībās; personīgs atbalsts esošajiem un topošajiem brīvprātīgajiem, nodrošinot darbu vietējā un starptautiskā līmenī; vismaz 12 apstiprināti projekti reģiona NVO ar līdzekļu piesaistes speciālista starpniecību; tehniskais atbalsts sniegts vairāk kā 60 NVO (telpas sanāksmēm, interneta pieeja un prezentāciju tehnika) u.c.

Projekta rezultāti: Darbības programmas mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības nepārtrauktu attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Praktiski tas nozīmē aktīvāk uzsākt Zemgales NVO sektora pārstāvniecību ministriju līmenī un aktīvāku darbu, sniedzot individualizētu atbalstu reģiona organizācijām, kas īpaši attiecas uz mazajām Zemgales reģiona pašvaldībām, kurās reģistrētas 2 – 4 aktīvās NVO. Lai panāktu Darbības programmā noteikto mērķi, īstenotas plānotās aktivitātes, kas iekļauj konsultāciju sniegšanu gan esošajām NVO, gan arī topošajām – palīdzot reģistrēt biedrības un uzsākot darbību, piedāvājot attīstības iespējas, finansējuma avotus un palīdzību projektu pieteikumu sagatavošana.
Interešu pārstāvniecības jomā ir veikts apjomīgākais darbs, kas katru Darbības programmas gadu ir pārsniedzis plānoto trīs reizes. Pašvaldībās, kurās ir mazs NVO skaits ir iesaistītas NVO informācijas dienu pasākumos un šī projekta īstenošanas laikā NVO skaits reģionā ir palielinājies par vismaz 70 organizācijām.
Projekta mērķa grupa: 600 NVO, 700 NVO dalībnieki (400 biedri, 200 darbinieki, 100 brīvprātīgie), 1700 iedzīvotāji.
Projekta īstenošanas vieta – Zemgales reģions
Galvenās aktivitātes:
1.Veiktas 723 konsultācijas NVO un interesentiem.
2. E-pastu listēs reģistrēto lietotāju skaits palielinājies par vismaz 111 adresātiem (jaunās NVO un interesenti).
3.Sniegtas 723 konsultācijas NVO un interesentiem par NVO darbību, līdzekļu piesaisti, projektu konkursiem, projekta pieteikumu sagatavošanu, brīvprātīgo darbu).
4. NVO datu bāzē veikti vismaz 60 jauni ieraksti un aktualizētas ziņas par 225 organizācijām visā plānošanas reģionā.
5. Zemgales interešu pārstāvniecības jomā nodrošināta dalība 71 dažādās sanāksmēs (pašvaldību, ministriju u.c. institūciju darba grupās, sanāksmēs, komisijās, diskusijās).
6. Rīkotas 16 NVO informācijas dienas un 7 NVO atvērto durvju dienas (339 dalībnieki).
7. Sniegtas 120 konsultācijas līdzekļu piesaistes jomā . Sagatavoti 32 NVO izstrādāti projekti.
8. Noorganizēti 6 „NVO vadītāju brokastis” pasākumi (71 dalībnieks).
9. Noorganizēti 23 informatīvie pasākumi par brīvprātīgā darba iespējām (342 dalībnieki). Sniegta iespēja 14 jauniešiem piedalīties EBD programmās vietējā un starptautiskā līmenī.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/047
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 05.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS",Biedrība „Aizkraukles reģionālā Tautskola”
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66660.42 EUR / 46 849.21 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56994.65 EUR / 40 056.07 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2999.72 EUR / 2 108.22 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6666.05 EUR / 4 684.93 LVL;
Juridiskā adrese: Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
Tālr. nr.: 29802373
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.zemgalei.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org