eez-2009  grafiskais elements


Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis: Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai.
Īstenošanas vieta: Vidzemes plānošanas reģions
Galvenie pasākumi:
NVO informācijas aprites un konsultāciju nodrošināšana;
Biedrības stratēģijas un darbības plāna izstrāde 2014. – 2018. gadam;
Materiālu „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana”, „Demokrātiskā kultūra: tiesības uz kultūru un sabiedrības līdzdalība” un to ieviešanas semināru izstrāde;
Brīvprātīgā darba veicināšana, popularizēšana vietējā un starptautiskā līmenī;
Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” paplašināšana un aktualizēšana;
Vidzemes reģiona kultūras organizāciju sadarbības modeļa izstrāde;
Sociālo kultūras projektu un iniciatīvu izstrāde un ieviešana;
Pilsoniskās līdzdalības ABC;
Projekta publicitāte.
Projekta rezultātā tiks veicināta informācijas aprite par NVO sektoru, uzlabota Vidzemes reģiona NVO kapacitāte un zināšanas, veicināta izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību, popularizēts brīvprātīgais darbs, izstrādāti informatīvie un analītiskie materiāli, ieviestas kultūras iniciatīvas un sociālie kultūras projekti.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija stiprināt pilsonisko sabiedrību, atbalstīt NVO darbību un radīt par to izpratni sabiedrībā, izmantojot kultūru kā instrumentu demokrātijas un līdzdalības demokrātijas īstenošanā.
Projekta mērķa grupa bija 95 nevalstiskās organizācijas – 10 biedri, 70 darbinieki,
40 brīvprātīgie. Kā arī iedzīvotāji – 150 kultūras institūciju pārstāvji un 26 pašvaldību pārstāvji.
Projekta īstenošanas gaitā sasniegti šādi rezultāti:
•Sniegtas 470 konsultācijas par NVO finanšu piesaistes iespējām projektos, par dokumentu sagatavošanu, par sadarbības iespējām, jaunu organizāciju dibināšanu. Konsultācijas nodrošinātas 32 NVO biedriem, 206 sadarbības partneriem.
•Izstrādāta biedrības stratēģija 2014-2018.gadam un ziedojumu piesaistes stratēģija 2014-2016.gadam.
•Īstenots starptautisks projekts "Eiropas kopīgie stāsti", kurā biedrība vadošais partneris, kas sadarbojās ar 6 organizācijā no dažādām valstī (Čehija, Rumānija, Itālija, Portugāle, Polija), kas ieguva projektu kvalitātes balvu "Spārni 2015”.
• Izstrādāts metodiskais materiāls "Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana" https://culturelablv.files.wordpress.com/2009/04/metodiskaismaterials_final.pdf, noorganizēti 2 semināri: Kultūras stratēģijas izstrāde 27.dalībnieki, Plānošanas dokumentu izstrāde, novērtēšana un datu vākšanas metodes. Kultūras indikatori.- 21 dalībnieks.
•Veikts pētījums "Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs", kas pieejams http://haritas.lv/wp-content/uploads/2014/05/VidzemePetijums_26.11.pdf.
•2013.gadā izstrādāti 5 projekti, īstenoti 2 projekti, 2014.gadā - izstrādāti 14 projekti, 2015.gadā - 18 projekti - atbalstīti 15.
•Izveidota "Vidzemes stāstnieku skola", kurā 18 cilvēkiem bija iespēja apgūt stāstu stāstīšanas mākslu, īstenoti 6 projekti:1 "Eiropas kopīgie stāsti", 2 projekti Vidzemes stāstnieku skola", 3 projekti "Vidzemes stāstnieku festivāls".
Projekta ieviešanas gaitā tika izveidotas jaunas darbavietas, realizējot sociālos kultūras projektus, pasākumus un kultūras iniciatīvas tika izmantoti Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmēju pakalpojumi, tādējādi projekta ieviešana nodrošināja ekonomiskās ilgtspējas veicināšanu Vidzemes reģionā. Projekta ieviešana veicināja izpratni par kultūras jomas iespējām ekonomikas attīstībā, rosinot mainīt uzskatu, ka kultūras joma tikai patērē, nevis dod ekonomisku ieguldījumu. Projekta ieviešanas gaitā iespējas iesaistīties tika nodrošinātas visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no to piederības kādai sociālajai grupai, tādējādi nodrošinot sabiedrības saliedēšanu un integrāciju un veicinot pilsoniskas sabiedrības un tiesiskas valsts attīstību kopumā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/167
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 07.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Vidzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 66666.67 EUR / 46 853.60 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 57000.00 EUR / 40 059.83 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 3000.00 EUR / 2 108.41 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6666.67 EUR / 4 685.36 LVL;
Юридическии адрес: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Номер тел.: 28328846
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.haritas.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org