Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības[..]

eez-2009  grafiskais elements


Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis: Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai.
Īstenošanas vieta: Vidzemes plānošanas reģions
Galvenie pasākumi:
NVO informācijas aprites un konsultāciju nodrošināšana;
Biedrības stratēģijas un darbības plāna izstrāde 2014. – 2018. gadam;
Materiālu „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana”, „Demokrātiskā kultūra: tiesības uz kultūru un sabiedrības līdzdalība” un to ieviešanas semināru izstrāde;
Brīvprātīgā darba veicināšana, popularizēšana vietējā un starptautiskā līmenī;
Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” paplašināšana un aktualizēšana;
Vidzemes reģiona kultūras organizāciju sadarbības modeļa izstrāde;
Sociālo kultūras projektu un iniciatīvu izstrāde un ieviešana;
Pilsoniskās līdzdalības ABC;
Projekta publicitāte.
Projekta rezultātā tiks veicināta informācijas aprite par NVO sektoru, uzlabota Vidzemes reģiona NVO kapacitāte un zināšanas, veicināta izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību, popularizēts brīvprātīgais darbs, izstrādāti informatīvie un analītiskie materiāli, ieviestas kultūras iniciatīvas un sociālie kultūras projekti.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija stiprināt pilsonisko sabiedrību, atbalstīt NVO darbību un radīt par to izpratni sabiedrībā, izmantojot kultūru kā instrumentu demokrātijas un līdzdalības demokrātijas īstenošanā.
Projekta mērķa grupa bija 95 nevalstiskās organizācijas – 10 biedri, 70 darbinieki,
40 brīvprātīgie. Kā arī iedzīvotāji – 150 kultūras institūciju pārstāvji un 26 pašvaldību pārstāvji.
Projekta īstenošanas gaitā sasniegti šādi rezultāti:
•Sniegtas 470 konsultācijas par NVO finanšu piesaistes iespējām projektos, par dokumentu sagatavošanu, par sadarbības iespējām, jaunu organizāciju dibināšanu. Konsultācijas nodrošinātas 32 NVO biedriem, 206 sadarbības partneriem.
•Izstrādāta biedrības stratēģija 2014-2018.gadam un ziedojumu piesaistes stratēģija 2014-2016.gadam.
•Īstenots starptautisks projekts "Eiropas kopīgie stāsti", kurā biedrība vadošais partneris, kas sadarbojās ar 6 organizācijā no dažādām valstī (Čehija, Rumānija, Itālija, Portugāle, Polija), kas ieguva projektu kvalitātes balvu "Spārni 2015”.
• Izstrādāts metodiskais materiāls "Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana" https://culturelablv.files.wordpress.com/2009/04/metodiskaismaterials_final.pdf, noorganizēti 2 semināri: Kultūras stratēģijas izstrāde 27.dalībnieki, Plānošanas dokumentu izstrāde, novērtēšana un datu vākšanas metodes. Kultūras indikatori.- 21 dalībnieks.
•Veikts pētījums "Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs", kas pieejams http://haritas.lv/wp-content/uploads/2014/05/VidzemePetijums_26.11.pdf.
•2013.gadā izstrādāti 5 projekti, īstenoti 2 projekti, 2014.gadā - izstrādāti 14 projekti, 2015.gadā - 18 projekti - atbalstīti 15.
•Izveidota "Vidzemes stāstnieku skola", kurā 18 cilvēkiem bija iespēja apgūt stāstu stāstīšanas mākslu, īstenoti 6 projekti:1 "Eiropas kopīgie stāsti", 2 projekti Vidzemes stāstnieku skola", 3 projekti "Vidzemes stāstnieku festivāls".
Projekta ieviešanas gaitā tika izveidotas jaunas darbavietas, realizējot sociālos kultūras projektus, pasākumus un kultūras iniciatīvas tika izmantoti Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmēju pakalpojumi, tādējādi projekta ieviešana nodrošināja ekonomiskās ilgtspējas veicināšanu Vidzemes reģionā. Projekta ieviešana veicināja izpratni par kultūras jomas iespējām ekonomikas attīstībā, rosinot mainīt uzskatu, ka kultūras joma tikai patērē, nevis dod ekonomisku ieguldījumu. Projekta ieviešanas gaitā iespējas iesaistīties tika nodrošinātas visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no to piederības kādai sociālajai grupai, tādējādi nodrošinot sabiedrības saliedēšanu un integrāciju un veicinot pilsoniskas sabiedrības un tiesiskas valsts attīstību kopumā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/167
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66666.67 EUR / 46 853.60 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 57000.00 EUR / 40 059.83 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 3000.00 EUR / 2 108.41 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6666.67 EUR / 4 685.36 LVL;
Juridiskā adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālr. nr.: 28328846
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.haritas.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org