eez-2009  grafiskais elements


Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis: Sekmēt un popularizēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē,īstenojot Kurzemes NVO informācijas tīklu, kā arī nodrošināt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra darbību un atpazīstamību Kurzemes reģionā kā reģiona NVO interešu aizstāvi un sadarbības partneri.

Īstenošanas vieta: Kurzeme

Galvenie pasākumi: 
• Kurzemes NVO sektora informācijas tīkla izveide (iesaistītas vismaz 150 NVO, 70 NVO pamatprofili, 600 ziņu ieraksti www.zkcentrs.lv)
• Pārstāvniecība politikas plānošanā (vismaz 40 reizes);
• Sadarbības nostiprināšana ar reģiona NVO un pašvaldībām (18pašvaldības);
• Kurzemes NVO publicitāte un kontaktu pieejamība (kontaktu datu bāze ar 800 NVO, 1 e-brošūra, vismaz 50 NVO detalizētāku profilu izveide www.zkcentrs.lv );
• Pētījumu un aptauju izstrāde pilsoniskās sabiedrības jomā (vismaz 12 pētījumi/aptaujas);
• Mācības Kurzemes NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem (5 novadi, 150 dalībnieki);
• Jauniešu aktivizēšana pilsoniski aktīvai dzīvei (10 jauniešu līderi, 20 skolu apmeklējums);
• Brīvprātīgā darba iespēju popularizēšana (brīvprātīgajā darbā iesaistītas vismaz 30 personas);
• Iedzīvotāju aktivizēšana dalībai 12. Saeimas vēlēšanās (1 informatīva kampaņa).

Projekta rezultāti: Mērķis sekmēt un popularizēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, īstenojot Kurzemes NVO informācijas tīklu, kā arī nodrošināt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra darbību un atpazīstamību Kurzemes reģionā kā reģiona NVO interešu aizstāvi un sadarbības partneri ir sasniegts pilnībā un pat ar uzviju:

•KNVOAC biedru skaits pieaudzis par 14 biedrībām (plānoto 5 vietā). KNVOAC darbībā iesaistīti 30 jauni brīvprātīgie.

•Nostiprināta KNVOAC atpazīstamība Kurzemes NVO un pašvaldību vidū. Notikušas 19 tematiskās tikšanās ar dažādu jomu NVO, 85 izbraukuma tikšanās sadarbības stiprnāšanai ar reģiona, Latvijas NVO un Kurzemes pašvaldībām, 5 kapacitātes stiprināšanas gadījumi (pieredzes apmaiņa). KNVOAC aktivitātēs iesaistīti 325 NVO pārstāvji. KNVOAC informācijas un sadarbības tīlā iesaistītas vismaz 167 NVO un 1000 unikālas fiziskās personas.
•Nostiprināta KNVOAC iesaiste līdzdalības procesos, sniedzot 3 atzinumus, kļūstot par Latvijas Lauku foruma biedru, kā arī iesaistoties 55 interešu aizstāvības un NVO sektora pārstāvniecības gadījumos.

•Veicināta jauniešu izpratne par pilsonisko sabiedrību un valsts pārvaldi, tiekoties ar 866 jauniešiem 23 skolās 6 Kurzemes novados.

•Stiprināta Kurzemes NVO kapacitāte un zināšanas organizējot 31 mācību semināru, kopumā nodrošinot 457 dalībniekus skaitu. Mācības notikušas 6 Kurzemes novados. Finanšu piesaistei sagatavoti 17 jauni projektu pieteikumi (vēl 2 nav pabeigti), atbalstīti un īstenoti 6 projekti.

•Stiprināta Kurzemes NVO darbība, sniedzot 199 konsultācijas.

•Veicināta Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība, izpratnes veicināsāna sadarbības nepieciešamībā un atbalstā, noorganizējot konferenci „Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība”. Tās laikā klātesošie dalījās ar praksēm un pieredzēm savu novadu NVO atbalsta. Pieredzē dalījās 15 pašvaldības.

•Notikušas 5 ekskursijas, iepazīstinot ar pašvaldību, Saeimas un MK darbu

•Noorganizēta akcija iedzīvotāju aktivizēšanai 12.saeimas vēlēšanās, akcijas norisē iesaistot jauniešus no 9 Kurzemes pašvaldībām.

•Uzturēts Kurzemes NVO informācijas tīkls, nodrošinot regulāru aktualitāšu apkopojumu mājas lapā www.kurzemesnvo.lv, sociālajos tīklos facebook.com/kurzemesnvo un twitter.com/kurzemesnvo, kā arī sagatavot un vismaz 2x mēnesī izdodot e-ziņu lapu.

•Veikts pētījums par Kurzemes pašvaldību projektu īstenošanas praksēm pilsoniskās sabiedrības attīstībai novados un sagatavots pārskats par Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbību, aptverta informācija par 20 pašvaldībām.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/018
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 16.07.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Talsu novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 59996.39 EUR / 42 165.70 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 51094.51 EUR / 35 909.43 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2689.19 EUR / 1 889.97 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6212.69 EUR / 4 366.30 LVL;
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālr. nr.: 29811722
E-pasts:
Mājas lapa: www.zkcentrs.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org