eez-2009  grafiskais elements


Limbažu fonda darbības pilnveidošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas vispārējais mērķis:
Paaugstināt Limbažu fonda dibinātāju, piesaistīto brīvprātīgo kapacitāti un organizatorisko nodrošinājumu dažādu sabiedrības grupu pilsoniskuma, iesaistīšanās un līdzdalības veicināšanā Limbažu, Alojas, Krimuldas, Salacgrīvas novados.

Darbības programmas tiešie mērķi ir:
• Nodibinājuma Limbažu fonds un brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveide līdzdalības resursu stiprināšanā, efektīvākas uzraudzības pār publiskās pārvaldes darbu valsts un vietējā līmenī nodrošināšanā
• Limbažu fonda darbības aktivizēšana sociālās iekļaušanas veicināšanā
• Limbažu fonda līdzdalības veicināšana ES sadarbības tīklos
• inovatīvu pieeju demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā meklējumi un attīstīšana
Darbības programmas aktivitātes:
1. Darbības programmas administrēšana
2. Piesaistīto fonda brīvprātīgo atbalstītāju atlase apmācībām
3. Limbažu fonda dalībnieku un piesaistīto brīvprātīgo apmācības
4. Pieredzes apmaiņas seminārs Alūksnē kopā ar nodibinājumu Alūksnes Apes attīstības fonds
5. Pieredzes apmaiņas seminārs Rīgā kopā ar nodibinājumu fondu Ziedot
6. Piedalīšanās akcijā Skolas soma 2013. Skolas soma 2014, Skolas soma 2015
7. Ikmēneša darbs projektā Paēdušai Latvijai
8. Ikmēneša organizatoriskais darbs veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanas punktos Lādezerā un Lēdurgā
9. Noorganizēt ģimeņu apmācību ciklu „Iepazīsti sevi”, ar bērnu, vecāku un skolotāju piedalīšanos. Mācību cikla laikā strādāt ar sabiedrības dažāda vecuma grupām vienlaicīgi, caur radošumu atklājot katra spējas, talantus, dabas dotumus, atklājot brīnumu katrā un uz šo apmācību bāzes izveidot radošuma apmācības ciklu jeb alternatīvo skolu.
10. Projektu uzsaukumu līdzekļu piesaiste pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, gatavojot projektu iesniegumus
11. Darba gaitā noteikto inovatīvu pieeju demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā ieviešanas pasākumi
12. Kopā ar iedzīvotājiem, speciālistiem izstrādāt pilotprojektu –attīstības stratēģiju „Lādezers kā radošai un veselīgai dzīvei draudzīga, piemērota vieta”
13. Informatīvo semināru organizēšana
14. Limbažu fonda mājas lapas izveidošana
15. Projekta publicitātes pasākumi
Darbības programmas realizācijas gaitā ir paredzēts
- Piesaistīt darbības programmā 8 brīvprātīgos
- Noorganizēt 5 seminārus, kuros apmācīt 20 cilvēkus ( 12 Limbažu fonda dibinātājus un 8 brīvprātīgos)
- Noorganizēt 2 pieredzes apmaiņas seminārus Limbažu fonda dibinātājiem un brīvprātīgajiem ( Alūksnē un Rīgā)
- Noteikt vairākas inovatīvas pieejas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā
- Noorganizējot ģimeņu apmācību ciklu „Iepazīsti sevi”, ar bērnu, vecāku un skolotāju piedalīšanos, mācību cikla laikā strādāt ar sabiedrības dažāda vecuma grupām vienlaicīgi, caur radošumu atklājot katra spējas, talantus, dabas dotumus, atklājot brīnumu katrā un uz šo apmācību bāzes izveidot radošuma apmācības ciklu jeb alternatīvo skolu, ko varētu uzskatīt par vienu no citāda veida pieejām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā
- Ar vismaz 2 projektos piesaistītiem finanšu līdzekļiem ieviest inovatīvās pieejas pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības stiprināšanā
- Izstrādāts un novadu mājas lapās publicēts pilotprojektu „Lādezers kā radošai un veselīgai dzīvei draudzīga, piemērota vieta”
- Izveidot Limbažu fonda mājas lapu
- Noorganizēt 2 informatīvos seminārus par darbības programmas realizācijas gaitu
- Noorganizēt 3 publikācijas vietējā laikrakstā
- Noorganizēt 2 sižetus vietējā TV par pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības stiprināšanas pasākumiem
- Sniegt informatīvus materiālus par programmas norises pasākumiem visu 4 novadu mājas lapās

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - paaugstināt Limbažu fonda dibinātāju, piesaistīto brīvprātīgo kapacitāti un organizatorisko nodrošinājumu dažādu sabiedrības grupu pilsoniskuma, iesaistīšanās un līdzdalības veicināšanā Limbažu, Alojas, Krimuldas, Salacgrīvas novados.
Projekta mērķgrupa -24 NVO dalībnieki (12 biedri, 12 brīvprātīgie), 130 ģimenes ar bērniem, 600 Limbažu, Alojas, Krimuldas, Salacgrīvas novadu iedzīvotāji
Projekta īstenošanas vieta: Limbažu, Alojas, Krimuldas, Salacgrīvas novads
Projekta galvenie rezultāti:
1. Īstenoti 14 projekti, sagatavotas 14 projektu atskaites.
2. Projekta” Labas lietas manās mājās” pasākumi - 4 novados 12 maznodrošināto vai daudzbērnu ģimenes, ieguvušas jaunas prasmes 2 apmācību semināros Limbažu Profesionālajā vidusskolā, un ar ziedojumos iegūtajiem remontmateriāliem pašu spēkiem izremontējušas vai sakārtojušas savu mājokli vai tā daļu.
3. Nodibinājuma 12 dibinātāji un 8 piesaistītie brīvprātīgie piedalījušies 7 apmācību un zināšanu un prasmju paaugstināšanas semināros.
4. Notikuši 2 pieredzes apmaiņas semināri : nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” un fondā “Ziedot.lv”, (21 dalībnieks, nodibinājuma dibinātāji, brīvprātīgie).
5. Noorganizēts “Ģimeņu apmācību cikls “Iepazīsti sevi” 6 nodarbības (35 1.-4.klases skolēni, 8 bērnu vecāki un 10 pedagogi).
6. Izstrādāta “Lādezera ciema attīstības stratēģija 2015.-2010.gadam”.
7. Izveidota Limbažu fonda mājas lapa http://www.limbazufonds.lv.
8. Noorganizēti 2 semināri: atklāšanas seminārs (42 dalībnieki), noslēguma seminārs (40 dalībnieki).
9. Projekta noslēgumā izdots informatīvs buklets (800 eks.), kurā sniegta informācija par īstenotajām galvenajām aktivitātēm un projekta līdzfinansējuma avotiem.
10. Dalība akcijā “Skolas soma” - 2013.gadā ap 90 ģimenēm 4 novados palīdzēts sagatavot skolēnus jaunajam mācību gadam. 2014. un 2015.gadā, organizējot “Skolas lietu tirdziņu” ap 20 ģimenēm 4 novados palīdzēts sagatavot skolēnus jaunajam mācību gadam.
11. Darbība veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumu sniegšanas punktos Lādezerā un Lēdurgā - nodrošināta ikdienas pakalpojumu sniegšana 2 veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumu sniegšanas punktos Lādezerā un Lēdurgā, piesaistot 2 brīvprātīgos darbiniekus.
12. Dalība projektā “Paēdušai Latvijai”.
13. Nodrošināta dalība Kopienu Fondu kustībā Latvijā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/069
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 19.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Limbažu fonds"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Limbažu novads,Alojas novads,Salacgrīvas novads,Krimuldas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīgas reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 49670.98 EUR / 34 908.96 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 42468.68 EUR / 29 847.16 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2235.19 EUR / 1 570.90 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4967.11 EUR / 3 490.90 LVL;
Juridiskā adrese: "Lauciņi", Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020
Tālr. nr.: 29466955
Fakss: -
E-pasts:

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org