eez-2009  grafiskais elements


Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis:
Nevalstisko organizāciju institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados.
Projekta aktivitātēs tiks iesaistītas vismaz 40 nevalstiskās organizācijas no Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadiem, pašvaldību un to iestāžu pārstāvji, skolu jaunatne un citi interesenti.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novados.
Darbības programmas aktivitātes- konsultācijas, informatīva NVO aktualitāšu kalendāra pieejamība, NVO ideju tirdziņa organizēšana veicinās izpratnes par nevalstisko sektoru veidošanos, jaunu biedru piesaisti un jaunu organizāciju veidošanos Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados.
Semināri un citi izglītojošie pasākumi stiprinās esošo un jauno organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, kā arī veicinās brīvprātīgā darba popularizēšanu un izpratnes par tā nozīmīgumu sociāli ekonomisko procesu attīstībā un cels sabiedrības zināšanu līmeni par cilvēkdrošības principu ievērošanu interneta vidē.
Diskusiju ar vietējo varu organizēšana, iezīmēs jaunu modeli iedzīvotāju iesaistīšanai un rīcībpolitikas līdzdalības veicināšanai, kas nākotnē sekmēs politiskā dialoga veidošanos.
Projekta aktivitātes veicinās izpratnes veidošanos par pilsonisko sabiedrību skolu jaunatnes vidū.
Darbības programmas pasākumi veicina apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas” mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanu.

Результаты проекта: Programmas mērķis bija stiprināt nevalstisko organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados.
Darbības programmas noslēgumā biedru skaits palielinājās par 12 organizācijām, bet interesi par projekta aktivitātēm izrādīja vēl 23 citas organizācijas. Kopā projekta aktivitātēs tika iesaistītas 59 dažādas NVO.
Paralēli nevalstiskajām organizācijām, projekta aktivitātēs tika iesaistīti 149 skolēni, 16 pedagogi, 65 pašvaldību pārstāvji un deputāti, 378 iedzīvotāji no Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkava un Līvānu novadiem.
Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1. sniegtās 553 konsultācijas interesentiem par NVO dibināšanu, reģistrāciju, statūtu noformēšanu, grāmatvedības, finanšu piesaistes u.c. jautājumiem.
2. izstrādāti 10 informatīvi NVO aktualitāšu kalendāri, kas veicināja organizāciju un indivīdu institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanos, kā arī organizāciju darbības ilgtspēju un efektivitāti, iegūstot informāciju darbības nodrošināšanai un attīstībai.
3. organizēts kapacitātes stiprināšanas seminārs „NVO likumdošana” (8 h), 23 dalībnieki no 16 dažādām NVO.
4. organizētas 5 diskusijas ”Vietējās varas sadarbība ar sabiedrību. Ko sagaida abas puses?” ar vietējās varas politiķiem 5 novados, 153 dalībnieki.
5. Izstrādāti 2 projekta pieteikumi papildus finansējuma piesaistei biedrības „Preiļu NVO centrs” darbībai. Projektu pieteikumi apstiprināti un projekti īstenoti.
6. Organizēts seminārs (8 h) „Brīvprātīgā darba nozīme pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas attīstībā” brīvprātīgā darba popularizēšanai Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas novados, 24 dalībnieki.
7. Organizēta info diena par interneta vidi un drošības pasākumiem tajā, lai veicinātu cilvēkdrošības principu ievērošanu, 26 dalībnieki.
8. Organizēts NVO ideju tirdziņš, kas izraisīja lielu interesi apmeklētāju un arī pašu organizāciju vidū, veicināja iedzīvotāju izpratnes par nevalstisko sektoru veidošanos, par darbību un iespējām tajās, kā arī jaunu biedru piesaisti un jaunu organizāciju veidošanos Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados, 80 NVO dalībnieki, 500 pasākuma apmeklētāji.
9. Organizēts Brīvprātīgo godināšanas pasākums, 89 dalībnieki.
10. Organizēts konkurss par piemērotākā scenārija izstrādi erudītu konkursa organizēšanai Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas novadu skolās izpratnes par pilsonisko sabiedrību veidošanai skolu jaunatnē. Organizēti 5 konkursi piecos novados NVO ERUDĪTS, 170 dalībnieki. Pēc konkursa norises biedrībai Preiļu NVO centrs ir izveidojusies sadarbība ar skolām- pedagogi ved uz biedrību arī citas skolēnu grupas, lai informētu tās par nevalstiskā sektora aktivitātēm un iespējām.
11. Sadarbības veicināšanai starp dažādām Latvijas NVO un jaunas pieredzes gūšanai tika organizēts 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju, 24 dalībnieki.
12. Organizēta noslēguma konference, 79 dalībnieki.
Darbu turpinot, izglītojot un apmācot ikvienu sabiedrības locekli, dibinot arvien jaunas nevalstiskās organizācijas, sadarbojoties ar pašvaldībām, tiks vairots sociālais kapitāls, kas būs labs garants un pamats pilsoniskas sabiedrības attīstībai Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/203
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 17.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Riebiņu novads,Vārkavas novads,Preiļu novads,Līvānu novads,Aglonas novads
Регион(ы) осуществления проекта: Latgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 58647.36 EUR / 41 217.60 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 50143.50 EUR / 35 241.05 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2639.13 EUR / 1 854.79 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5864.73 EUR / 4 121.76 LVL;
Юридическии адрес: Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Номер тел.: +371 26596653
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.preilunvo.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org