eez-2009  grafiskais elements


Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis ir stiprināt biedrības „Baltā māja” darbības ilgtspēju un kapacitāti, lai atbilstoši EEZ finanšu instrumenta 2009.- 2014. gada programmai „NVO fonds”, sekmētu līdzdalības demokrātijas procesus Latgales reģionā.

Projekta laikā tiks ieviesti sekojoši biedrības „Baltā māja” darbības programmas pasākumi:
1. Nodrošināta kvalitatīva sociālo pakalpojumu sniegšana un attīstība, ievērojot labas pārvaldības principus un veicinot biedrības sniegto pakalpojumu ekonomisko un sociālo ilgtspēju.
2. Nodrošināta regulāru biedrības aktivitāšu, kas sekmē aktīvu pilsoniskumu, līdzdalību un pašizglītošanos un brīvprātīgā darba popularizēšanu, ieviešana.
3. Attīstīta Līvānu novada NVO un interešu grupu sadarbība ar mērķi sekmēt nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.
4. Nodrošināta biedrības līdzdalība sadarbības veicināšanas pasākumos ar Latgales lauku NVO un senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijās.
5. Ieviesti biedrības „Baltā māja” kapacitātes stiprināšanas pasākumi ar mērķi sekmēt administratīvās kapacitātes paaugstināšanos un organizācijas ekonomisko un sociālo ilgtspēju.
6. Noorganizēti projekta informācijas un publicitātes pasākumi ar mērķi sniegt informāciju par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvjiem.
7. Ieviesti pasākumi papildus finansējuma piesaistes nodrošināšanai organizācijas ilglaicīgas darbības sekmēšanai.
8. Telpu remonta un pielāgošanas veikšana biedrības Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem darbības uzlabošanai.

Darbības programmas īstenošanas vietas:
1. Biedrība „Baltā māja”, adrese: Stacijas 2, Līvāni, Līvānu novads, LV5316
2. Biedrības „Baltā māja” struktūrvienība „Dienas aprūpes centrs”, adrese: Zaļā iela 10-16, Līvāni, Līvānu novads, LV5316

Darbības programmas plānotie rezultāti:
1. Sekmēta organizācijas pamatdarbības jomu attīstība un sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana.
2. Nodrošināta biedrības aktivitāšu attīstība un veicināta brīvprātīgā darba popularizēšana.
3. Attīstīta Līvānu novada NVO un interešu grupu sadarbība.
4. Sekmēta sadarbība ar NVO no Latgales reģiona un citiem valsts reģioniem.
5. Apmācīti un pieredzes apmaiņas braucienos jaunu pieredzi guvuši 15 organizācijas biedri un darbinieki.
6. Noorganizēti 2 projekta informācijas un publicitātes pasākumi, nodrošināta projekta publicitāte un izveidoti 6 informatīvie materiāli.
7. Veikti pasākumi papildus finansējuma piesaistei.
8. Veikts telpu remonts un pielāgošana biedrības Dienas aprūpes centram.

Результаты проекта: Projekts īstenots no 08.07.2013. – 31.12.2015. Latgales reģionā.
Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: Nodrošināta pakalpojumu sniegšana un pasākumu ieviešana sociālajā jomā. Ieviestas biedrības aktivitātes aktīva, pilsoniskuma, līdzdalības un pašizglītošanās veicināšanai un brīvprātīgā darba popularizēšanai. 4 iedzīvotāji kļuvuši organizācijas biedri; 6 personas kļuvuši biedrības brīvprātīgie darbinieki; Ieviesti informatīvi un izglītojoši pasākumi. Ieviesti Līvānu novada NVO un interešu grupu sadarbības un līdzdalības veicināšanas pasākumi. Nodrošināta biedrības līdzdalība sadarbības veicināšanas pasākumos ar Latgales lauku NVO un senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijām. Notikuši biedrības „Baltā māja” kapacitātes stiprināšanas pasākumi. 15 organizācijas pārstāvji paaugstinājuši zināšanas apmācībās un guvuši jaunu pieredzi pieredzes apmaiņas braucienos. Organizācijas pārstāvji piedalījušies valsts, pašvaldības un citu NVO organizētos pasākumos. Nodrošināta projekta publicitāte, sagatavojot un izplatot 6 informatīvos izdevumus. Veikti pasākumi papildus finansējuma piesaistei organizācijas darbības nodrošināšanai- piesaistīts finansējums 11 projektu ieviešanai un notikusi līdzdalība 6 sociālās palīdzības programmās. Veikts telpu remonts un pielāgošana biedrības Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem darbības uzlabošanai.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/152
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 15.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Baltā māja”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Līvānu novads
Регион(ы) осуществления проекта: Latgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 59618.36 EUR / 41 900.02 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 50973.69 EUR / 35 824.51 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2682.83 EUR / 1 885.50 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5961.84 EUR / 4 190.00 LVL;
Юридическии адрес: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Номер тел.: 65381707; 26191652
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.baltamaja.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org