Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalīb[..]

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis ir stiprināt biedrības „Baltā māja” darbības ilgtspēju un kapacitāti, lai atbilstoši EEZ finanšu instrumenta 2009.- 2014. gada programmai „NVO fonds”, sekmētu līdzdalības demokrātijas procesus Latgales reģionā.

Projekta laikā tiks ieviesti sekojoši biedrības „Baltā māja” darbības programmas pasākumi:
1. Nodrošināta kvalitatīva sociālo pakalpojumu sniegšana un attīstība, ievērojot labas pārvaldības principus un veicinot biedrības sniegto pakalpojumu ekonomisko un sociālo ilgtspēju.
2. Nodrošināta regulāru biedrības aktivitāšu, kas sekmē aktīvu pilsoniskumu, līdzdalību un pašizglītošanos un brīvprātīgā darba popularizēšanu, ieviešana.
3. Attīstīta Līvānu novada NVO un interešu grupu sadarbība ar mērķi sekmēt nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.
4. Nodrošināta biedrības līdzdalība sadarbības veicināšanas pasākumos ar Latgales lauku NVO un senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijās.
5. Ieviesti biedrības „Baltā māja” kapacitātes stiprināšanas pasākumi ar mērķi sekmēt administratīvās kapacitātes paaugstināšanos un organizācijas ekonomisko un sociālo ilgtspēju.
6. Noorganizēti projekta informācijas un publicitātes pasākumi ar mērķi sniegt informāciju par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvjiem.
7. Ieviesti pasākumi papildus finansējuma piesaistes nodrošināšanai organizācijas ilglaicīgas darbības sekmēšanai.
8. Telpu remonta un pielāgošanas veikšana biedrības Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem darbības uzlabošanai.

Darbības programmas īstenošanas vietas:
1. Biedrība „Baltā māja”, adrese: Stacijas 2, Līvāni, Līvānu novads, LV5316
2. Biedrības „Baltā māja” struktūrvienība „Dienas aprūpes centrs”, adrese: Zaļā iela 10-16, Līvāni, Līvānu novads, LV5316

Darbības programmas plānotie rezultāti:
1. Sekmēta organizācijas pamatdarbības jomu attīstība un sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana.
2. Nodrošināta biedrības aktivitāšu attīstība un veicināta brīvprātīgā darba popularizēšana.
3. Attīstīta Līvānu novada NVO un interešu grupu sadarbība.
4. Sekmēta sadarbība ar NVO no Latgales reģiona un citiem valsts reģioniem.
5. Apmācīti un pieredzes apmaiņas braucienos jaunu pieredzi guvuši 15 organizācijas biedri un darbinieki.
6. Noorganizēti 2 projekta informācijas un publicitātes pasākumi, nodrošināta projekta publicitāte un izveidoti 6 informatīvie materiāli.
7. Veikti pasākumi papildus finansējuma piesaistei.
8. Veikts telpu remonts un pielāgošana biedrības Dienas aprūpes centram.

Projekta rezultāti: Projekts īstenots no 08.07.2013. – 31.12.2015. Latgales reģionā.
Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: Nodrošināta pakalpojumu sniegšana un pasākumu ieviešana sociālajā jomā. Ieviestas biedrības aktivitātes aktīva, pilsoniskuma, līdzdalības un pašizglītošanās veicināšanai un brīvprātīgā darba popularizēšanai. 4 iedzīvotāji kļuvuši organizācijas biedri; 6 personas kļuvuši biedrības brīvprātīgie darbinieki; Ieviesti informatīvi un izglītojoši pasākumi. Ieviesti Līvānu novada NVO un interešu grupu sadarbības un līdzdalības veicināšanas pasākumi. Nodrošināta biedrības līdzdalība sadarbības veicināšanas pasākumos ar Latgales lauku NVO un senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijām. Notikuši biedrības „Baltā māja” kapacitātes stiprināšanas pasākumi. 15 organizācijas pārstāvji paaugstinājuši zināšanas apmācībās un guvuši jaunu pieredzi pieredzes apmaiņas braucienos. Organizācijas pārstāvji piedalījušies valsts, pašvaldības un citu NVO organizētos pasākumos. Nodrošināta projekta publicitāte, sagatavojot un izplatot 6 informatīvos izdevumus. Veikti pasākumi papildus finansējuma piesaistei organizācijas darbības nodrošināšanai- piesaistīts finansējums 11 projektu ieviešanai un notikusi līdzdalība 6 sociālās palīdzības programmās. Veikts telpu remonts un pielāgošana biedrības Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem darbības uzlabošanai.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/152
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 15.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Baltā māja”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Līvānu novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 59618.36 EUR / 41 900.02 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 50973.69 EUR / 35 824.51 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2682.83 EUR / 1 885.50 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5961.84 EUR / 4 190.00 LVL;
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Tālr. nr.: 65381707; 26191652
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.baltamaja.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org