eez-2009  grafiskais elements


Biedrības „Neatkarība Balt.” darbības attīstība atkarīgo un līdzatkarīgo personu dzīves kvalitātes uzlabošanā Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta (darbības programmas) vispārējais mērķis ir pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā.
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības Neatkarība Balt. institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, nodrošināt finansiālu pastāvību un ilglaicīgu Neatkarība Balt. līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā Latvijā.
Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā.
Projekta galvenās aktivitātes ir:
1. Cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana - Rehabilitācijas centru darbības programmas attīstība; Ielu darbs ar atkarīgajiem; Informatīvo uzticības tālruņu latviešu un krievu valodās darbības nodrošināšana.
2. Mērķa grupas (atkarīgie un līdzatkarīgie) interešu aizstāvība - līdzdalība rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos, veicinot Pusceļa mājas atvēršanu un uzturēšanu rehabilitācijas centru bijušajiem klientiem.
3. Aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana, tai skaitā iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdalības veicināšana - akcijas līdzdalības veicināšanai (Vides sakopšanas akcija „Tīra pilsēta – tīra sirds”, Labdarības akcijas - Ziemassvētkos un / vai Lieldienās bērniem, t.sk. bērniem ar īpašām vajadzībām).
4. Papildus finansējuma piesaiste un finanšu avotu dažādošana - Ziedojumu piesaistes darbs; Saimnieciskās darbības attīstīšana, t.sk. jaunu pakalpojumu un/vai ražošanas attīstība); Fondu finansējuma piesaiste biedrības iniciatīvām.
5. Sadarbības veicināšana - sadarbība ar mācību iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm un jauniešu NVO.
6. Brīvprātīgā darba popularizēšana un jaunu biedru piesaiste.
7. Biedrības biedru un brīvprātīgo apmācības – apmācības Projektu vadība (no idejas īstenošanas, izstrādes, finanšu piesaistes līdz projektu veiksmīgai īstenošanai), Galvenie principi darbā ar atkarīgajiem Rehabilitācijas centros un ielu darba pamatprincipi, Brīvprātīgā darba menedžments.
8. Informācijas un publicitātes pasākumi - Biedrības darbības popularizēšana – buklets par biedrības darbu, pakalpojumiem; Atkarību/līdzatkarību tematikas virzīšana medijos; Starpposma izvērtēšanas seminārs; Noslēguma konference; Mājas lapas attīstība, t.sk. aktuālās informācijas par projektu latviešu un angļu valodā uzturēšana biedrības mājas lapā
Projekta plānotie rezultāti: Rehabilitācijas centru iemītnieki – 200 cilv., Rehabilitācijas programma - 1 gb., Rehabilitācijas programmas absolventi - 30 cilv., Ielu darba klienti – 500 cilv., Jauni klienti ielu darba rezultātā – 50 cilv., Konsultācijas pa uzticības tālruni (latviešu un krievu valodās) – 250 konsultācijas, Interešu aizstāvībā (IA) iesaistīto personu skaits – 6 cilv., Lēmums par Pusceļa mājas izveidi – 1 gb., Programma palīdzības sociālās reintegrācijas procesā sniegšanai – 1 gb., Lēmums par psihologa algošanu Pusceļa mājā – 1 gb., Pusceļa mājas klienti – 30 cilv., Iniciatīvu (vides sakopšana, labdarības pasākumi) dalībnieku skaits – 300 cilv., Sakoptās teritorijas apjoms – 4 objekti., Ziedojumu piesaistes programmas darbinieks – 1 cilv., Piesaistīti jauni ziedotāji – 10 gb., Jauna pakalpojuma/ražotnes izveide – 2 gb., Attīstīti saimnieciskās darbības veidi – 4 gb., Sagatavoti / iesniegti projekta iesniegumi/pieteikumi – 3 gb., Izglītības iestādēs notikušo pasākumu skaits – 6 gb., Izglītības iestādēs notikušo pasākumu dalībnieku skaits – 200 cilv., Tikšanās ar dažādām valsts iestādēm – 6 gb., Tikšanās ar dažādām valsts iestādēm dalībnieku skaits – 30 cilv., Pasākumi sadarbībā ar jauniešu NVO – 3 gb., Pasākumu sadarbībā ar jauniešu NVO dalībnieku skaits – 45 cilv., Dalība informatīvās iniciatīvās biedrības popularizēšanai – 10 gb., Jauni brīvprātīgie – 20 cilv., Jauni biedri – 10 cilv., Brīvprātīgo īstenotas iniciatīvas – 5 gb., Apmācības – 3 gb., Apmācību programmas – 3 gb., Apmācību dalībnieku skaits – 30 cilv., Publikācijas medijiem – 15 gb., Informatīvie bukleti – 10 000 eks., Starpposma izvērtēšanas seminārs – 1 gb., Starpposma izvērtēšanas semināra dalībnieki – 20 cilv., Noslēguma konference – 1 gb., Noslēguma konferences dalībnieki – 50 cilv., Noslēguma konferences programma – 1 gb., Mājas lapas aktuāla versija – 1 gb., Informācijas vienības (ziņas) mājas lapā – 50 gb.
Projekta kopējais budžets ir 43500,00 LVL. Projekts tiks īstenots no 01.09.2013.-31.12.2015.

Результаты проекта: Projekta mērķis –bija stiprināt biedrības “Neatkarība Balt.” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, nodrošināt finansiālu pastāvību un ilglaicīgu biedrības “Neatkarība Balt.” līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā Latvijā.
Projekta mērķa grupa: 2 NVO, 22 biedri, 7 darbinieki, 32 brīvprātīgie, 600 jaunieši, 150 pašvaldību iestāžu darbinieki, 339 rehabilitācijas centru klienti, 3500 ielu darba laikā uzrunātā mērķgrupa, 70 līdzatkarīgās personas.
Projekta īstenošanas vieta: Latvija
Galvenās projekta aktivitātes:
1) rehabilitācijas centru darbības programmas attīstība; Ielu darbs ar atkarīgajiem; Informatīvo uzticības tālruņu latviešu un krievu valodās darbības nodrošināšana.
2) mērķa grupas (atkarīgie un līdzatkarīgie) interešu aizstāvība - līdzdalība rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos,
3) aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana, tai skaitā iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdalības veicināšana - akcijas līdzdalības veicināšanai (vides sakpošanas talkas, labdarības pasākumi);
4) papildus finansējuma piesaiste un finanšu avotu dažādošana
5) sadarbības veicināšana - sadarbība ar mācību iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm un jauniešu NVO.
6) brīvprātīgā darba popularizēšana un jaunu biedru piesaiste.
7) biedrības biedru un brīvprātīgo apmācības
Galvenie projekta rezultāti:
- 339 cilvēki iestājušies Rehabilitācijas centros;
- Ielu darba laikā uzrunāti aptuveni 3500 atkarīgie, no kuriem 257 iestājušies centros, 135 neizgāja programmu pilnībā, tomēr uz laiku pārtrauca lietot atkarību izraisošas vielas (vidēji 4-5 mēneši);
- nodrošināta uzticības tālruņa darbība (vairāk kā 1000 konsultāciju);
- apmācīti 6 brīvprātīgie darbam ar atkarīgajiem;
- noorganizētas 4 vides sakopšanas akcijas “Tīra pilsēta, tīra sirds”;
- noorganizēti 19 labdarības pasākumi bērniem dažādās ārpusģimenes aprūpes iestādēs;
- tikai īstenoti 9 informatīvi izglītojoši pasākumi mācību iestādēs (317 dalībnieki);
- īstenota sadarbība ar dažādām valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem: sociālo dienestu, mācību iestāžu darbiniekiem, ārpusģimenes aprūpes iestāžu, skolu sociālajiem darbiniekiem, Valsts probācijas dienesta struktūrvienību darbiniekiem, policijas, tiesu, prokuratūru darbiniekiem, medicīnas iestāžu darbiniekiem;
- projekta īstenošanas laikā tika piesaistīti 20 jauni brīvprātīgie, aktivitāšu īstenošanā iesaistījās 60 brīvprātīgie iedzīvotāji;
- uzņemti 10 jauni biedri;
- noorganizētas 3 biedrības biedru un brīvprātīgo apmācības (29 dalībnieki);
- izdoti 10 000 informatīvie bukleti par biedrības darbu, kas izplatīti mērķgrupai

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/060
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 13.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Neatkarība Balt.”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 28
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 61894.92 EUR / 43 500.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 52920.16 EUR / 37 192.50 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2785.27 EUR / 1 957.50 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6189.49 EUR / 4 350.00 LVL;
Юридическии адрес: Bērzu iela 4, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
Номер тел.: 22318403
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.neatkariba-balt.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org