eez-2009  grafiskais elements


Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis ir nodrošināt efektīvu VIF darba attīstību vides izglītības un ekosertifikācijas iniciatīvās, kā arī publisko vides kampaņu un aktivitāšu veidošanā. Tās īstenošana norisināsies visā Latvijā un sniegs ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, darbojoties vides un ilgtspējīgas attīstības jomā.

Vides izglītībā darbības programma nodrošinās Ekoskolu programmas nostiprināšanos Latvijā vadošā vides izglītības ietvara kampaņas statusā un izaugsmi par 15-20% gadā, kā arī JVR programmas turpmāko attīstību.

Ekosertifikācijā par uzdevumiem izvirzīta ZA sertifikācijas sistēmas aktīva attīstīšana 3 reizes palielinot sertificēto tūrisma mītņu skaitu un Zilā Karoga programmas stiprināšana, palielinot tās lomu vietējo vides aktivitāšu īstenošanā un pastiprinot sadarbību ar pašvaldībām.

VIF pilnveidos darbību starptautiskajos NVO tīklos un divpusējās partnerības labās prakses un pieredzes pārņemšanai. Atbilstoša uzmanība tiks pievērsta turpmākai līdzdarbībai likumdošanas veidošanā.

Tiks uzlabots darbs finanšu piesaistē, darbības programmas ietvaros, izveidojot korporatīvā finansējuma piesaistes komponenti, tai sasniedzot 25% no programmu aktivitāšu finansējuma.

Результаты проекта: Darbības programmas mērķis bija līdz 2015. gadam stiprināt VIF institucionālo, finansiālo un saturisko veiktspēju tās programmu un aktivitāšu attīstībā un nodrošināt organizācijas aktivitāšu potenciāla izmantošanu, radot to īstenošanai pilnvērtīgus apstākļus.
Darbības programmas mērķa grupa bija Nevalstiskās organizācijas(27) un to dalībnieki: 6 darbinieki un 37 brīvprātīgie. Kā arī 140 pašvaldību darbinieki (kampaņas Mana Jūra, ZK programmas aktivitātes), 980 Piekrastes pašvaldību iedzīvotāji, 1128 Ekoskolu programmas skolu un ekopadomju koordinatori (tiešā iesaiste datubāzes informācijas rīkos un apbalvošanas pasākuma saturiskajā programmā), 550 Skolotāji (tiešā iesaiste un apmācības forumā), 793 Skolu jaunieši (tiešā iesaiste un apmācības forumā), 75 Valsts pārvaldes institūciju eksperti un darbinieki (iesaiste žūrijās un partnerības kvalitātes kontroles nodrošināšanā), 80 Labas vides prakses uzņēmumu KSA koordinatori, 100 Masu informācijas līdzekļu pārstāvji.
Darbības programmas laikā sasniegti šādi rezultāti:
• Stiprināta VIF loma un redzamība starptautiskajos sadarbības tīklos (FEE International, KBT) un divpusējo sadarbības kontaktu un pieredzes nostiprināšana (BJR FEE organizācijas).
• Ekoskolu programmas nostiprināšanās Latvijā vadošās vides izglītības ietvara kampaņas statusā, panākot programmas izaugsmi par 15-20% ik gadus (darba programmas beigās jau pārsniedzot vairāk kā 200 reģistrēto skolu) un nodrošinot tematisko aktivitāšu attīstību, kā arī integrāciju ar JVR programmu.
• Ekosertifikācijā sekmīgi norisinājusies Zaļās Atslēgas sertifikācijas sistēmas aktīva attīstīšana, palielinot sertificēto tūrisma mītņu skaitu līdz 12 un atverot 2 jaunas sertifikācijas apakšprogrammas.
• Zilā Karoga programmā izdevies saglabāt 2012. gada sertifikāciju skaitu par spīti negatīvajām tendencēm ūdens kvalitātes kritērija izpildīšanā Latvijas peldvietās, bet pat panākta izaugsme līdz 19 sertifikācijām 2015. gadā
• 2 jaunu programmu izveidē un darbības stabilitātes nodrošināšanā attiecīgās jomās – piekrastes aizsardzība un pasākumu ekosertifikācija. Kampaņa Mana Jūra ir kļuvusi par apjomīgāko piekrastes aizsardzības sabiedrisko iniciatīvu Latvijā.
Darbības programmas atbalsts ir sniedzis iespēju pilnveidot un attīstīt esošās programmas un nodrošināt pietiekamu organizācijas kapacitāti to aktivitāšu efektīvā īstenošanā, kā arī jaunu inovatīvu iniciatīvu attīstīšanā. Kā arī programmas ietvaros vēl vairāk ir nostiprināta un attīstīta sadarbība programmu kvalitātes kontroles institūciju ietvaros, tādējādi veidojot pārskatāmu un atvērtu programmu ieviešanas mehānismu. Projekts ir sniedzi būtisku ieguldījumu vides komunikācijas attīstībā, veicinot vides izglītības un vides informācijas pieejamību un kvalitātes pieaugumu, kas ir būtiski priekšnosacījumi sabiedrības līdzdalības procesu veicināšanai vides pārvaldībā. Sevišķi augstu darbības programmas laikā novērtēta Ekoskolu programmas un kampaņas Mana Jūra aktīvā darbība vides komunikācijā un FEE International programmu principiem atbilstošā vides problemātikas aktualizēšanā, tai skaitā virknē jautājumu, kur tieši vides jautājumu kontekstā rosināta diskusija par labas pārvaldības principu lomu.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/100
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 12.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums „Vides izglītības fonds”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 59760.62 EUR / 42 000.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 51095.32 EUR / 35 910.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2689.23 EUR / 1 890.00 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5976.07 EUR / 4 200.01 LVL;
Юридическии адрес: 11. novembra krastmala 35-78, Rīga, LV-1050
Номер тел.: 26827053
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.videsfonds.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org