Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības[..]

eez-2009  grafiskais elements


Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis ir nodrošināt efektīvu VIF darba attīstību vides izglītības un ekosertifikācijas iniciatīvās, kā arī publisko vides kampaņu un aktivitāšu veidošanā. Tās īstenošana norisināsies visā Latvijā un sniegs ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, darbojoties vides un ilgtspējīgas attīstības jomā.

Vides izglītībā darbības programma nodrošinās Ekoskolu programmas nostiprināšanos Latvijā vadošā vides izglītības ietvara kampaņas statusā un izaugsmi par 15-20% gadā, kā arī JVR programmas turpmāko attīstību.

Ekosertifikācijā par uzdevumiem izvirzīta ZA sertifikācijas sistēmas aktīva attīstīšana 3 reizes palielinot sertificēto tūrisma mītņu skaitu un Zilā Karoga programmas stiprināšana, palielinot tās lomu vietējo vides aktivitāšu īstenošanā un pastiprinot sadarbību ar pašvaldībām.

VIF pilnveidos darbību starptautiskajos NVO tīklos un divpusējās partnerības labās prakses un pieredzes pārņemšanai. Atbilstoša uzmanība tiks pievērsta turpmākai līdzdarbībai likumdošanas veidošanā.

Tiks uzlabots darbs finanšu piesaistē, darbības programmas ietvaros, izveidojot korporatīvā finansējuma piesaistes komponenti, tai sasniedzot 25% no programmu aktivitāšu finansējuma.

Projekta rezultāti: Darbības programmas mērķis bija līdz 2015. gadam stiprināt VIF institucionālo, finansiālo un saturisko veiktspēju tās programmu un aktivitāšu attīstībā un nodrošināt organizācijas aktivitāšu potenciāla izmantošanu, radot to īstenošanai pilnvērtīgus apstākļus.
Darbības programmas mērķa grupa bija Nevalstiskās organizācijas(27) un to dalībnieki: 6 darbinieki un 37 brīvprātīgie. Kā arī 140 pašvaldību darbinieki (kampaņas Mana Jūra, ZK programmas aktivitātes), 980 Piekrastes pašvaldību iedzīvotāji, 1128 Ekoskolu programmas skolu un ekopadomju koordinatori (tiešā iesaiste datubāzes informācijas rīkos un apbalvošanas pasākuma saturiskajā programmā), 550 Skolotāji (tiešā iesaiste un apmācības forumā), 793 Skolu jaunieši (tiešā iesaiste un apmācības forumā), 75 Valsts pārvaldes institūciju eksperti un darbinieki (iesaiste žūrijās un partnerības kvalitātes kontroles nodrošināšanā), 80 Labas vides prakses uzņēmumu KSA koordinatori, 100 Masu informācijas līdzekļu pārstāvji.
Darbības programmas laikā sasniegti šādi rezultāti:
• Stiprināta VIF loma un redzamība starptautiskajos sadarbības tīklos (FEE International, KBT) un divpusējo sadarbības kontaktu un pieredzes nostiprināšana (BJR FEE organizācijas).
• Ekoskolu programmas nostiprināšanās Latvijā vadošās vides izglītības ietvara kampaņas statusā, panākot programmas izaugsmi par 15-20% ik gadus (darba programmas beigās jau pārsniedzot vairāk kā 200 reģistrēto skolu) un nodrošinot tematisko aktivitāšu attīstību, kā arī integrāciju ar JVR programmu.
• Ekosertifikācijā sekmīgi norisinājusies Zaļās Atslēgas sertifikācijas sistēmas aktīva attīstīšana, palielinot sertificēto tūrisma mītņu skaitu līdz 12 un atverot 2 jaunas sertifikācijas apakšprogrammas.
• Zilā Karoga programmā izdevies saglabāt 2012. gada sertifikāciju skaitu par spīti negatīvajām tendencēm ūdens kvalitātes kritērija izpildīšanā Latvijas peldvietās, bet pat panākta izaugsme līdz 19 sertifikācijām 2015. gadā
• 2 jaunu programmu izveidē un darbības stabilitātes nodrošināšanā attiecīgās jomās – piekrastes aizsardzība un pasākumu ekosertifikācija. Kampaņa Mana Jūra ir kļuvusi par apjomīgāko piekrastes aizsardzības sabiedrisko iniciatīvu Latvijā.
Darbības programmas atbalsts ir sniedzis iespēju pilnveidot un attīstīt esošās programmas un nodrošināt pietiekamu organizācijas kapacitāti to aktivitāšu efektīvā īstenošanā, kā arī jaunu inovatīvu iniciatīvu attīstīšanā. Kā arī programmas ietvaros vēl vairāk ir nostiprināta un attīstīta sadarbība programmu kvalitātes kontroles institūciju ietvaros, tādējādi veidojot pārskatāmu un atvērtu programmu ieviešanas mehānismu. Projekts ir sniedzi būtisku ieguldījumu vides komunikācijas attīstībā, veicinot vides izglītības un vides informācijas pieejamību un kvalitātes pieaugumu, kas ir būtiski priekšnosacījumi sabiedrības līdzdalības procesu veicināšanai vides pārvaldībā. Sevišķi augstu darbības programmas laikā novērtēta Ekoskolu programmas un kampaņas Mana Jūra aktīvā darbība vides komunikācijā un FEE International programmu principiem atbilstošā vides problemātikas aktualizēšanā, tai skaitā virknē jautājumu, kur tieši vides jautājumu kontekstā rosināta diskusija par labas pārvaldības principu lomu.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/100
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 12.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums „Vides izglītības fonds”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 59760.62 EUR / 42 000.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 51095.32 EUR / 35 910.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2689.23 EUR / 1 890.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5976.07 EUR / 4 200.01 LVL;
Juridiskā adrese: 11. novembra krastmala 35-78, Rīga, LV-1050
Tālr. nr.: 26827053
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.videsfonds.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org