Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbī[..]

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis: aktivizēta pilsoniskā sabiedrība vides interešu aizstāvībai un
ilgtspējīgas resursu pārvaldības attīstībai valstiskās un nevalstiskās iniciatīvās, kā arī
labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli, tematiski, sadarbības tīkli) vides jomā
darbojošos NVO darbībai.
Īstenošanas vieta – visa Latvija
Galvenie pasākumi:
1. Vides interešu aizstāvība.
2. Vides NVO kapacitātes paaugstināšana.
3. Vides NVO līdzdalība starptautiskos procesos.
4. Vides NVO interešu aizstāvības spēju pilnveidošana, biznesa sektora, sabiedrības un
institūciju informētības un izpratnes līmeņa par ilgtspējīgu attīstību nostiprināšana.
5. Vides jautājumu, NVO un projekta publicitātes nodrošināšana.
Galvenie rezultāti:
1. Vides interešu integrācija politikas dokumentos, tiesību aktos, citos dokumentos,
lēmumu pieņemšanas procesos.
2. Veicināta nevalstisko organizāciju darbības attīstība, sadarbība savstarpējai
komunikācijai, kopēju pozīciju sagatavošanai un interešu aizstāvībai.
3. Starptautiskās sadarbības veicināšana vides aizsardzības pozīciju stiprināšanai.
4. Attīstīta dažādās mērķa grupās un sabiedrībā kopumā izpratne par vides jautājumu
aktualitāti un ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem.
5. Nodrošināta vides NVO atpazīstamība sabiedrībā.

Projekta rezultāti: Projekts tiek īstenots Latvijā periodā 01.07.2013.-31.12.2015., partneri projekta īstenošanā netika iesaistīti.
Darbības programma 2013-2015 īstenota. Īstenotās aktivtātes sekmējušas pilsoniskās sabiedrības iniciatīves vides interešu aizstāvībai un ilgtpējīgai resursu pārvaldīšanai, kā arī veicinājusi labvēlīgas vides veidošanos vides aizsardzības jomā darbojošos NVO darbībai. Ar vides jautājumiem saistītās NVO veido neformālu uz vienotām interesēm un izpratni veidotu koalīciju/platformu kopīgo mērķu sasniegšanai.
Īstenotas šādas aktivitātes:
1 - Vides interešu aizstāvība - līdzdalība politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā:


1.1. Dalība nozaru, programmu, projektu konsultatīvās padomes darbā - kopā 2013-2015 - 83/35 reizes.


1.2. Dalība uz vides jomu attiecināmo politikas dokumentu un normatīvo aktu valsts institūciju organizētās darba grupās un komisijās - kopā 2013-2015 - 76/45 reizes.1.3. Līdzdalība biznesa sektora, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētās darba grupās un komisijās - kopā 2013-2015 - 31/25 reizes.


2 - NVO kapacitātes paaugstināšana darbībai ilgtspējīgas attīstības pamatprincipu aizstāvībā un vajadzību īstenošanā:
2.1. Dalība konsultatīvi izglītojošās aktivitātēs, atbalsta sniegšana ar vides sektoru, ilgtspējīgu attīstības veicināšanu kopumā saistītām NVO - kopā 2013-2015 - 39/10 reizes.


2.2. Dalība diskusiju un interešu grupu pasākumos, sadarbības veicināšana ar citām nacionālam un reģionālām organizācijām - kopā 2013-2015 - 39/15 reizes.


2.3. NVO darbinieku prasmju paaugstināšana - kopā 2013-2015 - 5/3 reizes: 2013.: "ESF u.c. finanšu instrumentu finansējuma piesaistes veidiem"; 2014.: "Komunikāciju prasmes vides interešu aizstāvības stiprināšanā"; 2015: "Lietišķā komunikācija", "Organizācijas etiķete", "Emocionālā inteliģence".


2.4. PDF brīvprātīgo kustības stiprināšana - kopā 2013-2015 - 160/150 brīvprātīgie, 8 norīkojumi BD no NVA, 20/5 apmācības, 1/0 pārgājiens, 10/0 publiski pasākumi.
2.5. Jaunu projektu pieteikumu sagatavošana.
Pasākumi vides NVO līdzdalības un ietekmes starptautiskajā vidē nostiprināšanai:3.1. Dalība starptautiskos procesos, kas skar vides sfēru, starptautisku NVO organizētos pasākumos - kopā 2013-2015 - 68/20 reizes.


3.2. Mājas lapā publicēta informācija par starptautiskajām aktualitātēm vides jomā - kopā 2013-2015 - 48/40 reizes.


4 - Vides NVO interešu aizstāvības spēju pilnveidošana, biznesa sektora, sabiedrības un institūciju informētības un izpratnes līmeņa par ilgtspējīgu attīstību nostiprināšana:
4.1. Sagatavoti preses paziņojumi par PDF darbību un sasniegtajiem rezultātiem - kopā 2013-2015 - 35/20.


4.2. Iniciēti pasākumi un līdzdalība citu NVO, biznesa sektora un dažādu interešu grupu rīkotajos pasākumos vides aizsardzības jautājumu aizstāvībai - kopā 2013-2015 - 99/50 reizes.


4.3. Sagatavoti PDF viedokļi un raksti masu medijos - kopā 2013-2015 - 53/20 reizes.5 - Vides jautājumu, NVO un projekta publicitātes nodrošināšana.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/175
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 16.07.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums „Pasaules Dabas Fonds”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66635.39 EUR / 46 831.62 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 55707.18 EUR / 39 151.23 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2931.96 EUR / 2 060.59 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 7996.25 EUR / 5 619.80 LVL;
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 67505640
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.pdf.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org