Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas u[..]

eez-2009  grafiskais elements


PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
PROVIDUS darba programmas mērķis ir dot ieguldījumu kvalitatīvas politikas īstenošanā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot valsts attīstībai šādās jomās: laba pārvaldība un atklātība, līdzdalības demokrātija, cilvēktiesības, vide un ilgtspējīga attīstība.
PROVIDUS savu darbības programmu organizēs atbilstoši sekojošām prioritātēm: laba pārvaldība, enerģētikas politika, sociālā uzņēmējdarbība, sabiedrības līdzdalība.
Galvenie pasākumi darba programmas ietvaros: pētījumi, atzinumi un analīze, aktīva līdzdarbība darba grupās un komisiju sēdēs, interešu aizstāvības aktivitātes, sabiedrības līdzdalības rīku uzturēšana un pilnveidošana.
PROVIDUS izaicinājumi spējai aktīvi un pozitīvi ietekmēt valsts politikas attīstību ilgtermiņā: piesaistīt un noturēt izcilus ekspertus, nodrošināt organizācijas finansiālu ilgtspēju un saglabāt augstu reputāciju. Lai varētu nodrošināt neaizstājamo darbu interešu aizstāvībā, ir nepieciešams rast finansējumu ne tikai projektiem, kuru darba uzdevums ir pētījumi un pasākumi, bet arī projektiem, kuru uzdevums ir iedzīvināt pētījumu rezultātus politikas procesā caur interešu aizstāvības darbu.

Projekta rezultāti: Projekts īstenots Rīgā, laika posmā no 22.07.2013.-31.12.2015.
Lai PROVIDUS nodrošinātu izpildi labas pārvaldības jomā tika veikti sekojoši ieguldījumi: Ir tikušas apmeklētas 255 dažādas darba grupas un ekspertu sanāksmes Saeimā un Ministrijās, sekmējot atvērtāku un godīgāku politikas veidošanas procesu. PROVIDUS ekspertu līdzdalība veicinājusi uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanas procesu, sniedzot savas zināšanas gan politikas veidotājiem, gan lēmumu pieņēmējiem. Ar savām zināšanām un ekspertu padomiem esam palīdzējuši stiprināt citu NVO kapacitāti, piemēram, piedaloties Latvijas Pilsoniskajā alianses, Latvijas Platformā Attīstības Sadarbībai biedru sapulcēs. Pētnieki ir uzrakstījuši 23 atzinumus, no kuriem daļa tika publicēti providus.lv mājaslapā. Ir ticis sagatavots 1 pētījums par tiesu prakses analīzi par strīdiem būvniecības jomā par jautājumiem, kas ir aktuāli arī pēc jaunā Būvniecības likuma spēkā stāšanās. Ir sagatavotas vizualizācijas par 2013. un 2014. gadu ar datiem par krimināllietu iztiesāšanu par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā.
Lai PROVIDUS nodrošinātu izpildi enerģētikas politikas jomā tika veikti sekojoši ieguldījumi: Ir tikuši sagatavoti 8 atzinumi, to skaitā politikas pārskats „Gāzes tirgus liberalizācija Latvijā: situācija un izaicinājumi”: http://providus.lv/article/gazes-tirgus-liberalizacija-latvija-situacija-un-izaicinajumi. Ir apmeklētas 45 darba grupas, sanāksmes. Ir sniegti 17 kvalitatīvi komentāri medijos.
Lai PROVIDUS nodrošinātu izpildi sociālās uzņēmējdarbības jomā tika veikti sekojoši ieguldījumi:Ir apmeklētas 32 darba grupās, sanāksmēs. Sagatavots 1 apjomīgs pētījums „Sociālie uzņēmumi - nevalstiskās organizācijas Latvijā”: http://providus.lv/article/socialie-uznemumi-nevalstiskas-organizacijas-latvija. Ar savu ekspertīzi papildinājām Sociālās uzņēmējdarbības foruma saturu, kas notiek jau kopš 2012.gada. Tika uzturēta sociālās uzņēmējdarbības mājaslapa, kurā, pateicoties dalībai projektā, varējām publicēt 11 vērtīgus rakstus.
Lai PROVIDUS nodrošinātu izpildi sabiedrības līdzdalības jomā tika veikti sekojoši ieguldījumi: Uzturot portālu gudrasgalvas.lv esam veicinājuši pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā. Portālā www.democracyoneday.com esam publicējuši 18 blogus par citu valstu pieredzi e-līdzdalības veicināšanā. Publicējuši portālā 14 blogus par tematiku: NVO līdzdalība politikas veidošanas procesā. Portālā providus.lv (agrāk politika.lv) esam nodrošinājuši 29 tiešraides par dažādu tematiku, kā izglītība, sociālā uzņēmējdarbība, mediji, cilvēktiesības u.c. Ir ticis sagatavots 1 pētījums par neiecietīgiem izteikumiem par minoritātēm Saeimas debatēs, kā arī politiķu iniciatīvām, kuru mērķis ir ierobežot vai paplašināt kādas grupas pieeju līdzdalībai politiskajos procesos (2011.-2014.gads). Vietnes Mūsuvalsts.lv ietvaros 2013.gadā tika rīkotas 2 sabiedriskās apspriedes, 2014.gadā 2 rīcībpolitikas uzraudzības, bet 2015.gadā 1 rīcībpolitikas uzraudzība.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/184
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 05.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66662.97 EUR / 46 851.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56996.84 EUR / 40 057.61 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2999.83 EUR / 2 108.29 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6666.30 EUR / 4 685.10 LVL;
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 37167039253
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.providus.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org