eez-2009  grafiskais elements


Pilnveidojot sevi sabiedrībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Liepājas Neredzīgo biedrības darbības programma tiks īstenota visā Latvijā. Vēlamies nodrošināt nepārtrauktību uzsāktajam biedrības darbam – biedru interešu aizstāvībai, darbinieku kapacitātes paaugstināšanai, iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām vides pieejamības jautājumu risināšanā un universālā dizaina principu nostiprināšanā likumdošanā, turpināt iesāktos projektus un attīstīt jaunus. 
Likumdošanā jāievieš atbalsta pasākumi darba devējiem cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomā. Organizācijai jāattīstās un jāpilnveido sava darbība, jākļūst par pozitīvu piemēru citām NVO labas pārvaldības un atklātības jomā. Iegūto projekta pieredzi jāpopularizē, motivējot citas invalīdu NVO aktīvi aizstāvēt un pārstāvēt savas mērķgrupas intereses, līdzdarboties vietējo un nacionālo problēmu risināšanā. Šī projekta īstenošana Liepājas Neredzīgo biedrībai nodrošina iespēju turpināt sekmīgu darbu cilvēku ar invaliditāti labā, sadarbojoties ar pašvaldībām, valsts institūcijām, uzņēmējiem, NVO, fondiem un citiem atbalstītājiem, veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību.

Результаты проекта: (Oriģinālais)
Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā.
Pateicoties projektā notikušajiem Kvalitātes vadības sistēmas semināriem (2013., 2014. un 2015.gads), biedrības darbiniekiem un brīvprātīgā darba darītājiem, esam spējuši pilnveidot Liepājas Neredzīgo biedrības darbības kapacitāti, esam izvirzījuši nākotnes mērķus, stratēģiju tālākai rezultatīvai darbībai cilvēku ar invaliditāti labā. Gandrīz trīs gadu garumā regulāri tiekoties ar uzņēmējiem, valsts un pašvaldību pārstāvjiem, esam risinājuši cilvēkiem ar invaliditāti svarīgākos jautājumus. Kopā šajā pārskata periodā tās ir bijušas 155 tikšanās reizes. Ir iesniegti dažādi priekšlikumi un ierosinājumi valsts un pašvaldību iestādēm, kopā 47. Pateicoties projektā ietvertajai aktivitātei par Universālo dizainu, šo gadu laikā apbraukātas 12 pašvaldības, kurās gan būvnieki, gan citi interesenti iepazīstināti ar Universālā dizaina pamatprincipiem, kā arī dzīves reālajām situācijām. Pateicoties Liepājas Neredzīgo biedrības atpazīstamībai, esam snieguši konsultācijas (kopā 107) būvniekiem, arhitektiem un citiem interesentiem, ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, par Universālā dizaina nodrošināšanu un vides pieejamību dažādos objektos. Konsultācijas sniegtas uz vietas klātienē, kā arī elektroniski un telefoniski. Esam gan aicināti, gan paši izrādījuši interesi par jaunuzceltiem objektiem, renovētām ēkām, par jau esošajiem objektiem, veikt to apsekošanu (kopā 58) atbilstoši Universālā dizaina principiem. Ar šo esam panākuši to, ka sabiedrībā tiek popularizēti Universālā dizaina principi, sniegts skaidrojums kā un kādēļ veidot pašvaldībās cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgu vidi. Skaidroti universālā dizaina pozitīvie piemēri.
Viens no lielākiem ieguvumiem projekta laikā, bija ārvalstu pieredzes apmaiņas braucieni gan LNB biedrības biedriem, gan brīvprātīgā darba veicējiem. Lietuva, Vācija, Igaunija ir tās valstis, kurās iepazināmies, ar kolēģu sniegtajiem pakalpojumiem, par nodarbinātību, par sociālajiem uzņēmumiem, par finansēšanas kārtību u.c. jautājumiem. No savas puses ārvalstu kolēģiem varējām līdzdalīt Universālā dizaina ieviešanas pamatprincipus, kā arī novērtēt tur esošajās pilsētās vides pieejamību.
Nozīmīgi bijuši arī informatīvi izglītojošie pasākumi skolu jauniešiem “Iepazīsti manu pasauli” (kopā 90), kura laikā ne tikai Liepājas pilsētā atrodošās izglītības iestādes, bet arī citas Latvijas pilsētu izglītības iestādes viesojās Liepājas Neredzīgo biedrībā, lai iepazītu cilvēku ar invaliditāti dzīvi, viņu iespējas, rūpēties par sevi un apkārtējiem.
Uzsākot projektu aizsākām arī jaunu biedrību sadraudzības ciklu – Invalīdu NVO sadarbības tīklu tikšanos (kopā 9), to organizēt visām Liepājas pilsētā un rajonā atrodošajām invalīdu organizācijām, reizi trijos mēnešos sanākot kopā un izrunājot katram interesējošus un aktuālus jautājumus cilvēku ar invaliditāti labā.
Lai turpinātu organizācijas ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā līmenī, Liepājas Neredzīgo biedrība ir aktīvs dalībnieks arī Labklājības Ministrijas Invalīdu lietu nacionālajā padomē, Latvijas Neredzīgo biedrības valdē, Veiksmīga tiek veidota sadarbība ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, ar lielākajām Latvijas invalīdu organizācijām „Apeirons” un „Sustento”, sadarbība ar Kurzemes reģiona pašvaldībām, valsts institūcijām un uzņēmējiem cilvēku ar invaliditāti nozīmīgu jautājumu risināšana. Noslēdzot projektu 2015.gada beigās, Liepājas Neredzīgo biedrībā biedru skaits ir pieaudzis no 531 (uz 2013.gada augustu) līdz 655 (uz 2015.gada 31.decembri), savukārt brīvprātīgo skaits ir mainīgs un uz 2015.gada 31.decembri kopā tikuši noslēgti 26 brīvprātīgo darba līgumi. Vēl Liepājas Neredzīgo biedrība gan 2014.gadā, gan 2015.gadā spējusi piesaistīt 24 subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti. Noslēdzoties projektam, visas šīs iestrādes turpināsim, tādā veidā veicinot organizācijas profesionalitātes pieaugumu.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/014
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 16.07.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība ”Liepājas Neredzīgo biedrība"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 59961.53 EUR / 42 141.20 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 51267.10 EUR / 36 030.72 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2698.27 EUR / 1 896.35 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5996.16 EUR / 4 214.13 LVL;
Юридическии адрес: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
Номер тел.: 26544442
Е-почта:
Домашняя страница: www.redzigaismu.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org