Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbals[..]

eez-2009  grafiskais elements


Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis ir stiprināt biedrības „Patvērums „Drošā māja”” regulāru un ilglaicīgu darbību cilvēku tirdzniecības jomā un sekmēt nacionālas NVO koalīcijas cilvēku tirdzniecības novēršanai attīstību.
Darbības programma tiks realizēta visā Latvijā.
30 mēnešu laikā biedrība plāno līdzdarboties rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, aktīvāk iesaistīties divos sadarbības tīklos un pievienoties vienam sadarbības tīklam, nodrošināt papildus finansējuma avotus biedrības regulārajām aktivitātēm, 4 semināros celt NVO darbinieku, biedru un brīvprātīgo kapacitāti; nodrošināt speciālistu supervīziju, attīstīt konsultatīvi – informatīvā tālruņa diennakts līniju, aktivitātēs iesaistīt brīvprātīgos, īstenot informācijas un publicitātes pasākumus un izveidot NVO koalīcijas platformu cilvēku tirdzniecības mazināšanai.
NVO darbības atbalsta programmas galvenā mērķa grupa ir biedrības darbinieki, biedri un brīvprātīgie, kuri piedalīsies visās organizētajās aktivitātēs.

Projekta rezultāti: Projekta “Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”” īstenošanas gaitā sasniegti visi plānotie mērķi:
4) Palielinājies nevalstisko organizāciju skaits, kuru darbība vērsta uz organizācijas ilgtspējīgu attīstību nacionālā līmenī, jo biedrība “Patvērums “Drošā māja”” ir kļuvusi par konkrētās sfēras viedokļa ruporu, ar ko var rēķināties gan lēmējvara, gan izpildvara, gan sabiedrība kopumā (projekta ietvaros piedalījusies 37 dažādās sanāksmēs un darba grupās, kas skar cilvēku tirdzniecības jautājumus, sagatavojusi 6 apjomīgus materiālus par cilvēku tirdzniecības situāciju Latvijā un pasākumiem tās mazināšanai).
5) 3 biedrības no NVO Koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai ir iesaistījušās Iekšlietu ministrijas darba grupā, paverot iespēju NVO sektoram izteikt savu viedokli, sniegt ieteikumus, reaģēt uz plānotām izmaiņām tiesību aktos un būt līdzvērtīgiem partneriem valsts un pašvaldību institūcijām. Pamatojoties uz augstākminēto, ir palielinājies nevalstisko organizāciju skaits, kuras iesaistījušās rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā līmenī;
6) Ir izveidots NVO sadarbības tīkls, kurš darbojas nacionālā līmenī un apvieno 12 NVO no dažādiem Latvijas reģioniem, paverot daudz plašākas iespējas cilvēku tirdzniecības problēmas mazināšanai.
Projekta īstenošanas laikā biedrībā ir iesaistījušies 23 jauni biedri un 66 brīvprātīgie, palielinot iedzīvotāju aktivitāti nevalstiskajās organizācijās un paplašinot iedzīvotāju iesaistes iespējas pilsoniskajā sabiedrībā. Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” ir kļuvusi par Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) biedru.
Projekta īstenošanas laikā uzsāktais tiek turpināts: speciālistu apmācībās gūtās zināšanas un prasmes tiek multiplicētas, tādējādi paplašinot cilvēku tirdzniecības jomā iesaistīto cilvēku un organizāciju loku; turpina darboties klientu uzticības tālrunis, kas paredzēts konsultatīvās palīdzības nodrošināšanai cilvēku tirdzniecības iespējamiem upuriem (projekta laikā sniegta 501 konsultācija); tiek organizēti preventīvi pasākumi jauniešu auditorijās. Lai finansiāli nodrošinātu biedrības mērķu sasniegšanu, tiek piesaistīts projektu finansējums atsevišķu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai (projekta laikā sagatavoti 12 jaunu projektu pieteikumi, 9 no tiem ir atbalstīti un tikuši/tiek īstenoti.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/090
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Patvērums "Drošā māja""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66400.33 EUR / 46 666.42 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56772.28 EUR / 39 899.79 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2988.01 EUR / 2 099.99 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6640.04 EUR / 4 666.65 LVL;
Juridiskā adrese: Konrāda iela 9-11, Rīga, LV-1004
Tālr. nr.: 67898343, 29153221
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.patverums-dm.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org