eez-2009  grafiskais elements


Dardedze PAR sabiedrību pret vardarbību

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Centra Dardedze darbības programmas mērķis ir līdz 2015.gada beigām ir saglabāt un attīstīt Dardedzes līdzšinējās iestrādnes prevences, apmācību un rehabilitācijas (PAR) jomās, iesaistīt sabiedrību dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos, lai rezultātā izveidotu ilgtspējīgi strādājošu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, kuras centrā ir bērns un tā vajadzības.
Centrs Dardedze atrodas Rīgā, bet darbojas visā Latvijā.
Galvenie pasākumi: iesaiste likumdošana izmaiņās un sadarbība ar citiem NVO, cilvēkdrošības politikas principu ievērošanas veicināšana pašvaldībās, bērnu iestādēs, augstskolās, veselības aprūpē, sadarbībā ar jauniešiem veidojot antimobinga pasākumus, iesaistot vecākus (tēvus) apmācībās un bērnu audzināšanā, īstenojot speciālistu apmācības un pētījumus, iesaistot brīvprātīgos, īstenojot kampaņas un starpinstitucionālo sadarbību, organizējot konferenci un citus informācijas / publicitātes pasākumus.
Plānotie rezultāti paredz regulāru iesaisti politiku izstrādē un lēmumu pieņemšanā, jaunu stratēģiju, politiku un atbalsta pasākumu izstrādi, pasākumus sabiedrības un brīvprātīgo iesaistes veicināšanai.

Projekta rezultāti: Darbības programmas mērķis ir saglabāt un attīstīt Dardedzes līdzšinējās iestrādnes prevences, apmācību un rehabilitācijas (PAR) jomās, iesaistīt sabiedrību dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos, lai rezultātā izveidotu ilgtspējīgi strādājošu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, kuras centrā ir bērns un tā vajadzības.
Projekta uzmanības centrā ir veicināt likumdošanas grozījumus attiecībā uz cilvēku drošību, sadarbību ar citām NVO, veicinot cilvēku drošības politiku pašvaldībās, bērnu aprūpes iestādēs, universitātēs, veselības aprūpes iestādēs, sadarbojoties ar jauniešiem jaunattīstības anti-mobings aktivitātēs, iesaistot vecākus (tēvus) apmācībās un bērna audzināšanā, īstenojot speciālistu apmācību un pētījumus, iesaistot brīvprātīgos, īstenojot kampaņas un starpinstitucionālo sadarbību, organizējot konferences un citu informācijas un publicitātes pasākumus.
Īstenošanas vieta: Latvija
Projekta rezultāti:
• Sadarbībā ar vairākām NVO izveidota biedrība “Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls” un Nacionālā padome, kurā ir pārstāvji gan no valsts sektora, gan NVO, kuras pārstāvji ir pārstāvējuši bērnu intereses.
• Projekta laikā Dardedze ir organizējusi trīs ikgadējās starptautiskās konferences, kas pulcēja vairāk nekā 200 sociālo profesionāļiem katru gadu.
• Ir izstrādāts programmas "Drošais pamats" buklets un rokasgrāmata "Ceļvedis, audzinot pusaudzi". Rokasgrāmata ir iespiests 250 eksemplāros un pieejama pusaudžu programmu vadītājiem. Tāpat ir izstrādāti vairāki drukātie materiāli Dzimba programmai, kas tiek izmantoti Dzimba drošības klasēs. Ir izstrādāta viena programma un viens metodiskais materiāls bērnudārzu audzinātājiem, lai veidotu bērniem drošu mācību iestādi. Izstrādāta programma "Atbalsta grupa skolēniem, kuri ir vardarbības upuri".
• organizētas trīs sabiedrības informēšanas kampaņas: “Būt tēvam - tā ir māksla”, “1 no 5” un “Mākslas nopratināt bērnu – būtisks solis kriminālprocesā svarīgu pierādījumu iegūšanā”.
Mērķa grupa: 55 brīvprātīgie, 3976 bērni, 634 jaunieši un 500 studenti, ģimenes (īpaši vīriešiem), 556 pedagogi, 232 sociālie speciālisti, 75 veselības aprūpes darbinieki, 69 pārstāvji no NVO un 365 pašvaldību pārstāvji. Mērķa grupa ir saņēmusi atbalstu un apmeklēja mācību seminārus, darbnīcas un citus organizētajos pasākumus.
Projekta partnerim - Latvijas Bērnu fondam ir bijusi būtiska nozīme, lai sasniegtu projekta mērķus.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/111
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums „Centrs Dardedze”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66666.65 EUR / 46 853.59 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 57000.00 EUR / 40 059.83 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 3000.00 EUR / 2 108.41 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6666.65 EUR / 4 685.35 LVL;
Juridiskā adrese: Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002
Tālr. nr.: 67240042
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: http://www.centrsdardedze.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org