Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > 1.atlase "Nevalstisko organizāciju darbības a[..]

eez-2009  grafiskais elements


1.atlase "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" (2009-2014)

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 27.11.2012.
Iesniegšanas datums: 28.01.2013.

Sabiedrības integrācijas fonds 2012.gada 27.novembrī izsludināja atklātu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” ietvaros apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”, kur pieejamais programmas līdzfinansējums ir EUR 3 760 435.

Apakšprogrammas īstenošanas kārtība noteikta 2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 698 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” atklāta konkursa nolikums”.

Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību, stiprinot nevalstisko organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai nevalstisko organizāciju līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Atbalsta jomas:

  • demokrātija un līdzdalības demokrātija;
  • cilvēktiesības, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības;
  • laba pārvaldība un atklātība;
  • rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana;
  • dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana;
  • vide un ilgtspējīga attīstība

Apakšprogrammas mērķa grupa ir nevalstiskās organizācijas un to dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Apakšprogrammas projektu veidi ir mikroprojekti – projekti, kurus īsteno nevalstiskās organizācijas, kas darbojas vietējā līmenī un makroprojekti – projekti, kurus īsteno nevalstiskās organizācijas, kas darbojas reģionālā vai nacionālā līmenī.

Mikroprojektu varēja iesniegt biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz vienu gadu pirms projektu iesniegumu I daļas iesniegšanas beigu termiņa un darbojas vietējā līmenī.

Makroprojektu varēja iesniegt biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz divus gadus pirms projektu iesniegumu I daļas iesniegšanas beigu termiņa un darbojas reģionālā vai nacionālā līmenī.

Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums ir:

 1. mikroprojektiem (projektiem, kurus īsteno vietēja mēroga NVO, kas darbojas vismaz vienu gadu) – līdz EUR 1500 mēnesī ekvivalents latos, nepārsniedzot maksimālo kopējo summu EUR 54 000 ekvivalents latos;
 2. makroprojektiem (projektiem, kurus īsteno reģionāla vai nacionāla mēroga NVO, kas darbojas vismaz divus gadus) – līdz EUR 2000 mēnesī ekvivalents latos, nepārsniedzot maksimālo kopējo summu EUR 72 000 ekvivalents latos.

Programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu), bet tas nedrīkst pārsniegt 50 % no līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma daļas.

Projekta īstenošanas periods (periods, kam tiek pieprasīts programmas līdzfinansējums) nedrīkst būt īsāks par vienu gadu un nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 31.decembrim.

Projekta iesnieguma iesniedzējs izstrādā savas organizācijas darbības programmu laikposmam līdz 2015.gada 31.decembrim neatkarīgi no tā, kādam laikposmam tiek pieprasīts programmas līdzfinansējums.

Kontaktpersona - SIF Programmu vadītāja Māra Švāna, tālr. 67078185, e-pasts:

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”: 2013.gada 28.janvāris līdz plkst. 18:00.

Projektu iesniegumus varēja iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, Brīvības iela 40-39 (6.stāvs), Rīga, LV-1050 vai nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu: vai aizpildot projekta iesnieguma veidlapu tiešsaistē projektu elektroniskās vadības sistēmā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā http://fibu.di.lv/sif/ (plašāka informācija).

Informatīvie semināri par projektu konkursu notika 2012.gadā: Valmierā (11.decembrī), Liepājā (12.decembrī), Jēkabpilī (12.decembrī), Rēzeknē (13.decembrī), Rīgā (14., 17., 18., 19.decembrī) un Talsos (17.decembrī). | pdfInformatīvo semināru plāns un darba kārtība | Saistošie dokumenti |

Individuālās konsultācijas projektu iesniedzējiem

Aktuālā informācija par Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmu

Vērtēšanas kārta Iesniegto projektu skaits Pieprasītais programmas līdzfinansējums Izvērtēšanas termiņš Apstiprināto projektu skaits un saraksts Noslēgto līgumu skaits
 1.kārta 206 (no tiem 150 projekti iesniegti makroprojektu grupā un 56 projekti mikroprojektu grupā)

7 282 268,88 LVL

(mikroprojekti -
1 555 785,32 LVL; makroprojekti -
5 726 483,56 LVL)

2013.gada aprīlis  -  -
 2.kārta Noteiktajā termiņā – līdz 2013.gada 22.maijam - tika saņemti 144 projektu iesniegumi (tajā skaitā 32 mikroprojekti un 112 makroprojekti)  LVL 5 111 907,38  2013.gada jūnijs  77  76

 

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

 

 1. 2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.698 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” atklāta konkursa nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.698), t.sk., vērtēšanas kritēriji
 2. MK noteikumu Nr. 698 1.pielikums - projekta iesnieguma veidlapas I daļa (jāaizpilda);
 3. SIF Metodiskie norādījumi darbības atbalsta programmas projekta iesnieguma I daļas veidlapas aizpildīšanai (PDF)

Projektu iesniegumu II daļa

N.B. Projekta iesnieguma II daļas veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tikai tiem projektu iesniegumu iesniedzējiem, kas uzaicināti iesniegt II daļu
II daļas iesniegšanas termiņš 2013.gada 22.maijs plkst. 17.00

 1. docProjekta iesnieguma veidlapa II daļa (jāaizpilda)
 2. xlsProjekta budžets (excel)
 3. docMetodiskie norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai

***

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Projekta līgums un pielikumi:

docProgrammas "NVO FONDS" Projekta līgums (standartlīgums) (aktualizēts: 02.01.2014.)

docProjekta līguma 2.pielikums "Interešu konflikta identificēšanas un novēršanas vadlīnijas"

docProjekta līguma 3.pielikums "Izmaksu efektivitātes principa ievērošanas vadlīnijas"

docProjekta līguma 4.pielikums "Auditora ziņojums"

***

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Finansēšanas līgums un pielikumi:

docFinansēšanas līgums (aktualizēts: 02.01.2014.)

xlsFinansēšanas līguma 2.pielikums "Projekta pārskatu un maksājumu termiņi"

***

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Partnerības līgums un pielikumi:

docPartnerības līgums

docPartnerības līguma 1.pielikums "Projekta partnera īstenoto aktivitāšu apraksts un budžets"

docPartnerības līguma 2.pielikums "Attiecināmo izmaksu saraksts"

docPartnerības līguma 3.pielikums "Auditora ziņojums"

 ***

docProjektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

 

Informatīvo semināru par projektu konkursu norises laiki: Valmierā (11.decembrī), Liepājā (12.decembrī), Jēkabpilī (12.decembrī), Rēzeknē (13.decembrī), Rīgā (14., 17., 18., 19.decembrī) un Talsos (17.decembrī). |pdfInformatīvo semināru plāns un darba kārtība |


***
Semināru prezentācijas:

pdfEEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programma "NVO fonds"

pdfNevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma

pdfProjektu iesniegumu vērtēšana (darbības atbalsta programma)

pdfProjekta iesnieguma sagatavošana, ieteikumi budžeta sagatavošanā

 

 

Projekti: 78 (Pārtrauktie: 2)


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"„Atbildīgas, informētas sabiedriskās domas veidošana dzīvnieku aizsardzības jomā”
2.Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”"Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā
3.Biedrība "Latvijas Ornitoloģijas biedrība"LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei
4.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai
5.Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka””LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” darbības atbalsts
6.Nodibinājums “ECO PARTNERS”NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai
7.Nodibinājums „Centrs Dardedze”Dardedze PAR sabiedrību pret vardarbību
8.Biedrība "Patvērums "Drošā māja""Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā
9.Biedrība ”Liepājas Neredzīgo biedrība"Pilnveidojot sevi sabiedrībai
10.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā
11.Nodibinājums „Pasaules Dabas Fonds”Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
12.Nodibinājums „Vides izglītības fonds”Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana
13.Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā
14.Biedrība „Neatkarība Balt.”Biedrības „Neatkarība Balt.” darbības attīstība atkarīgo un līdzatkarīgo personu dzīves kvalitātes uzlabošanā Latvijā
15.Biedrība „Baltā māja”Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā
16.Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados
17.Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"Soli pa solim uz priekšu!
18.Nodibinājums "Limbažu fonds"Limbažu fonda darbības pilnveidošana
19.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015
20.Biedrība „Ventspils reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Ventspils pilsētas un novada pilsoniskās sabiedrības attīstībai
21.Biedrība "Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS"Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai
22.Biedrība "BALTA DABA"Biedrības „BALTA DABA” darbības atbalsts
23.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts
24.Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Kompleksi pasākumi Zemgales NVO sektora stiprināšanai
25.Biedrība "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība" Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana.
26.Biedrība "Ekonomistu apvienība 2010"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings
27.Biedrība "IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS"IZGLĪTĪBA LĪDZDALĪBAS DEMOKRĀTIJAI UN ILGTSPĒJĪGĀM IZMAIŅĀM
28.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstībai Vidzemē un Latvijā
29.Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē
30.Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES
31.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī
32.Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"Bērniem draudzīga sabiedrība
33.Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai
34.Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0”
35.Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība" Stāvi stipri, strādā droši
36.biedrība "European Association "World-our Home"NVO darbība pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai
37.Biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme""Ideju īstenošanas platformas idejuArmija.lv darbības nodrošināšana
38.Biedrība "Latvijas Lauku forums"Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā
39.Biedrība " Avantis"Radi un Rādi Latviju
40.Biedrība "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs"Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)
Lapas:

 


Drukāšanas datums: 20.05.24