Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > 1.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu p[..]

eez-2009  grafiskais elements


1.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014)

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 2012-27-11

Sabiedrības integrācijas fonds 2012.gada 27.novembrī izsludināja atklātu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” ietvaros apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju projektu programma”, kur pieejamais programmas līdzfinansējums pirmajā konkursā ir EUR 3 299 782 ekvivalents latos (EUR 423 049 mikroprojektiem un EUR 2 876 733 meco un makroprojektiem). Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektiem pieejamais līdzfinansējums meco un makroprojektu ietvaros ir EUR 85 429 ekvivalents latos.

Apakšprogrammas īstenošanas kārtība noteikta 2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 697 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” atklāta konkursa nolikums”

Apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās.

Apakšprogrammas atbalsta jomas ir:

I. sociālā sektora aktivitātes, tai skaitā labklājības veicināšana un sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas un dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā;

II. vienotas sabiedrības veidošana – starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un latviešu valodas apmācība, kas veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu.

NB! Viens projekta iesnieguma iesniedzējs katrā atbalsta jomā drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu neatkarīgi no tā lieluma (vai nu mikro, vai meco, vai makro). Ja projekta iesnieguma iesniedzējs iesniegs vairākus projekta iesniegumus, tiks vērtēts tikai pirmais saņemtais projekta iesniegums.

Apakšprogrammas tiešā mērķa grupa ir:

 • sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (piemēram, personas ar invaliditāti, no vardarbības cietušās personas, vardarbību veikušās personas, cilvēktirdzniecības upuri), tai skaitā bērni, jaunieši un ģimenes ar bērniem;
 • mazākumtautības, nepilsoņi;
 • nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv iepriekšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, un šo nevalstisko organizāciju dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Apakšprogrammas projektu veidi ir mikroprojekti – projekti, kurus īsteno vietējā līmenī; mecoprojekti – projekti, kurus īsteno reģionālā līmenī; makroprojekti – projekti, kurus īsteno nacionālā vai starptautiskā līmenī; divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projekti - projekti divpusējās sadarbības veicināšanai starp Latvijā un donorvalstīs reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām.

Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums ir:

 1. mikroprojektiem – EUR 5000 līdz 19 999,99 ekvivalents latos;
 2. mecoprojektiem – EUR 20 000 līdz 49 999,99 ekvivalents latos;
 3. makroprojektiem – EUR 50 000 līdz 100 000 ekvivalents latos;
 4. sadarbības veidošanas projektiem, kas jāiesniedz kopā ar meco/makro iesnieguma I daļu – līdz EUR 1792,80 ekvivalents latos.

Programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu), bet tas nedrīkst pārsniegt 50 % no līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma daļas.

Mikroprojektu īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt vienu gadu.

Mecoprojektu un makroprojektu īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt divus gadus. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Kontaktpersona par mikroprojektiem - SIF Programmu vadītāja Jelena Jekimova, tālr. 67078177, e-pasts: ;

Par mecoprojektiem un makroprojektiem - SIF Programmu vadītāja Liene Jēkabsone, tālr. 67078218, e-pasts: liene.jekabsone ;

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš:

 • makroprojektiem un mecoprojektiem ir 2013.gada 11.februāris līdz plkst. 18:00;
 • mikroprojektiem ir 2013.gada 25.februāris līdz plkst. 18:00.

Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, Brīvības iela 40-39 (6.stāvs), Rīga, LV-1050 vai nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu:

 • (apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” mikroprojektus);
 • (apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” mecoprojektus un makroprojektus)

vai aizpildot projekta iesnieguma veidlapu tiešsaistē projektu elektroniskās vadības sistēmā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā http://fibu.di.lv/sif/ (plašāka informācija).

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz konkrēto projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informatīvie semināri par projektu konkursu notika 2012.gadā: Valmierā (11.decembrī), Liepājā (12.decembrī), Jēkabpilī (12.decembrī), Rēzeknē (13.decembrī), Rīgā (14., 17., 18., 19.decembrī) un Talsos (17.decembrī). | Informatīvo semināru plāns un darba kārtība | Saistošie dokumenti |

 

Individuālās konsultācijas projektu iesniedzējiem

 

Aktuālā informācija par Nevalstisko organizāciju projektu programmu

Vērtēšanas kārta Iesniegto projektu skaits Pieprasītais programmas līdzfinansējums Izvērtēšanas termiņš Apstiprināto projektu skaits un saraksts Noslēgto līgumu skaits
Mecoprojekti / makroprojekti
1.kārta
234 (no tiem 1.atbalsta jomā - 182 (89 mecoprojekti un 93 makroprojekti), 2.atbalsta jomā - 52 (22 mecoprojekti un 30 makroprojekti)) 1.joma – 8 606 082,18 LVL (mecoprojekti – 2 672 299,94 LVL, makroprojekti – 5 933 782,18 LVL) 2.joma – 2 574 905,47 LVL (mecoprojekti – 649308,83 LVL, makroprojekti – 1 925 596,64 LVL)
2013.gada aprīlis 130 (1.joma- 107 / 2.joma- 23) n/a
Mecoprojekti / makroprojekti
2.kārta
116 (no tiem 1.atbalsta jomā - 93 (49 mecoprojekti un 44 makroprojekti) 2.atbalsta jomā - 23 (12 mecoprojekti un 11 makroprojekti)) 1.joma - 4 362 529,46 LVL (mecoprojekti - 1512142,25 LVL makroprojekti - 2850387,21 LVL, 2.joma - 1 055 354,65 LVL (mecoprojekti - 333688,16 LVL, makroprojekti - 722666,49 LVL) 2013.gada septembris 43 (1.joma - 35/ 2.joma - 8) 33
 Mikroprojekti 148 (no tiem 1.atbalsta jomā - 116, 2.atbalsta jomā - 32) 1.joma - 1 377 128,57 LVL,
2.joma - 364 704,57 LVL
2013.gada jūnijs  24  23

 

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.697 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju projektu programma” atklāta konkursa nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.697), t.sk., vērtēšanas kritēriji

Mecoprojektiem un makroprojektiem:

1. docMK noteikumu Nr. 697 1.pielikums - mecoprojekta un makroprojekta iesnieguma veidlapas I daļa (jāaizpilda)

2. pdfSIF Metodiskie norādījumi projekta iesnieguma mecoprojekta un makroprojekta veidlapas aizpildīšanai;

3. docLetter of intent (paraugs)

Projektu iesniegumu II daļa

N.B. Projekta iesnieguma II daļas veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tikai tiem projektu iesniegumu iesniedzējiem, kas uzaicināti iesniegt II daļu
II daļas iesniegšanas termiņš 2013.gada 23.jūlijs plkst. 17.00

 1. docProjekta iesnieguma veidlapa II daļa (jāaizpilda)
 2. xlsProjekta budžets (excel)
 3. pdfMetodiskie norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai
 4. pdfVērtēšanas metodiskie norādījumi (Meco/makro projektiem I kārta)
 5. pdfVērtēšanas metodiskie norādījumi (Meco/makro projektiem II kārta)

Mikroprojektiem:

 1. docMK noteikumu Nr. 697 2.pielikums – mikroprojekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda);

 2. xlsprojekta budžets (excel);

 3. pdfSIF Metodiskie norādījumi projekta iesnieguma mikroprojekta veidlapas aizpildīšanai (PDF);

4. pdfVērtēšanas metodiskie norādījumi (mikroprojektiem)

***

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Projekta līgums un pielikumi:

docProgrammas "NVO FONDS" Projekta līgums (standartlīgums)

xlsProjekta līguma 2.pielikums "Projekta pārskatu un maksājumu termiņi"

docProjekta līguma 3.pielikums "Interešu konflikta identificēšanas un novēršanas vadlīnijas"

docProjekta līguma 4.pielikums "Izmaksu efektivitātes principa ievērošanas vadlīnijas"

docProjekta līguma 5.pielikums "Auditora ziņojums"

 ***

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Partnerības līgums un pielikumi:

docPartnerības līgums

docPartnerības līguma 1.pielikums "Projekta partnera īstenoto aktivitāšu apraksts un budžets"

docPartnerības līguma 2.pielikums "Attiecināmo izmaksu saraksts"

docPartnerības līguma 3.pielikums "Auditora ziņojums"

 ***

docProjektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

Informatīvo semināru par projektu konkursu norises laiki: Valmierā (11.decembrī), Liepājā (12.decembrī), Jēkabpilī (12.decembrī), Rēzeknē (13.decembrī), Rīgā (14., 17., 18., 19.decembrī) un Talsos (17.decembrī). |pdfInformatīvo semināru plāns un darba kārtība |


***
Semināru prezentācijas:

pdfEEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programma "NVO fonds"

pdfNevalstisko organizāciju projektu programma

pdfProjektu iesniegumu vērtēšana (projektu programma)

pdfProjekta iesnieguma sagatavošana, ieteikumi budžeta sagatavošanā

Projekti: 65 (Pārtrauktie: 1)


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”"Vienoti sabiedrībā
2.Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs"Tavu iespēju „ABC”
3.Biedrība "Oleru muiža"Tradicionālas vērtības un jaunas prasmes - sabiedrības ilgstspējīgai attīstībai
4.Biedrība "Saule" Vienotā sabiedrībā
5.Nodibinājums "C Modulis"Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!
6.Biedrība „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis”"Radoša cilvēka prasmju skolas” un starpreģionāla tīkla izveide sociālā atstumtības riska grupu atbalstam
7.Nodibinājums "Fonds „Iespēju tilts”"Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti
8.Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""Ģimenes atbalsta sistēmas izveide vardarbības problēmas mazināšanai Krāslavas novadā
9.Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados
10.Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī
11.Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"READY – pieprasītas integrācijas un izglītības aktivitātes jaunietēm
12.Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs”NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā
13.Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam
14.Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUMI UN DIALOGS
15.Biedrība "1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība"Vienotas 20. gs vēstures izpratnes veicināšana
16.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi
17.Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
18.Biedrība "NEXT"TU.ESI.LV
19.Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam paļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā
20.Nodibinājums "Centrs Valdardze"Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā
21.Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”Kopīga rītdiena
22.Biedrība "Ludzas Invalīdu biedrība"Darbs ir dzīve
23.Biedrība "Ūdenszīmes"Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis”
24.Biedrība "Māmiņu klubs "Pogas""Inovatīvs pakalpojums- ģimenes asistents
25.Biedrība "Baltijas HIV asociācija"Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes paklapojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)
26.Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstība bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai
27.Biedrība "Dižvanagi"Prasmju pilnveidošana ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti
28.Nodibinājums "Nova vita"Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai
29.Biedrība „Kopienas Attīstības Centrs (KAC)” Aktīvs un radošs dzīvesveids bērnu un jauniešu ar garīgās attīstības traucējumiem, un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai Kurzemes reģionā
30.Biedrība "Bāreņu biedrība „Saules bērni”"Līdztiesība - atšķirīgi dzimumi, vienādas tiesības, vienlīdzīgas iespējas
31.Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"Ejot līdzi laikmetam!
32.Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei
33.Biedrība "Klubs "Verte""Es Zinu, Es Varu, Es Daru
34.Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”Esi aktīvs un iesaisties!
35.Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā
36.Biedrība "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība"Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē
37.Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm
38.Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"Audzinām bērnu nevardarbīgi!
39.Biedrība "Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās""Agrīnās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām
40.Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm
Lapas: