Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > Info > EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds[..]

eez-2009  grafiskais elements


EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" apraksts

Programma „NVO fonds” tiks ieviesta kā divas apakšprogrammas.

 

2012.gada 25. oktobrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" īstenošanas kārtību.

Ministru kabinets š.g. 2012.gada 9.oktobrī apstiprināja arī atklāto konkursu nolikumus EEZ programmas "NVO fonds" apakšprogrammās: "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" un "Nevalstisko organizāciju projektu programma". Sīkāk: Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

 

NVO DARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA

Apakšprogrammai tiek paredzēti 40% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem. Finansējums tiks sadalīts starp diviem projektu veidiemmikroprojekti (vietēja līmeņa intervence, kurus varēs iesniegt NVO, kas darbojas vismaz vienu gadu) un makroprojekti (reģionāla un nacionāla līmeņa, viena reģiona vai visas valsts intervence), kurus varēs iesniegt NVO, kas darbojas vismaz divus gadus.

Ņemot vērā to, ka programma ir vērsta uz organizācijām, kurām plānots piešķirt finansējumu to regulārai ilgtermiņa darbībai (līdz 3 gadiem), apakšprogrammas ietvaros ir plānots viens konkurss, kas tiks organizēts divās kārtās.

Projekti prioritāri tiks atbalstīti šādās atbalsta jomās:

 1. demokrātija un līdzdalības demokrātija;

 2. cilvēktiesības, t.sk. minoritāšu tiesības (etniskas, reliģiskas, valodas un seksuālā orientācija);

 3. laba pārvaldība un atklātība;

 4. rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana;

 5. vide un ilgtspējīga attīstība;

 6. dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana.

Apakšprogrammas ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt ikvienas nozares NVO, kuras darbība atbilst iepriekš norādītajām atbalsta jomām, organizācijas ikdienas izdevumu segšanai, lai nodrošinātu savas organizācijas efektīvāku un produktīvāku darbību.

Finansējums

Projektu veids

Maksimālais granta apjoms mēnesī (EUR)

Maksimālais granta apjoms 1 projektam (EUR)

Maksimālais projekta īstenošanas laiks

Finansējums

Mikroprojekti

Līdz 1500 EUR mēnesī

Līdz 54 000 EUR

3 gadi*

40% no apakšprogrammas finansējuma

Makroprojekti

Līdz 2000 EUR mēnesī

Līdz 72 000 EUR

60% no apakšprogrammas finansējuma

*Projekta īstenošanas termiņš nevar būt īsāks kā viens gads (12 kalendārie mēneši).

Sadarbības partneri

Projekts var tikt īstenots partnerībā tikai ar NVO, kas atbilst nosacījumiem. Partnerim ir jābūt reģistrētam un jādarbojas Latvijā vai donorvalstīs.

NVO PROJEKTU PROGRAMMA.

Apakšprogrammai tiek paredzēti 60% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem. Apakšprogrammas ietvaros ir paredzēts atbalstīt NVO projektus šādās tematiskajās jomās:

 • Sociālā sektora aktivitātes, ieskaitot labklājības celšanu un pamatpakalpojumu nodrošināšanu, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai, dzimumu līdztiesības veicināšanai, t.sk. atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem;

 • Vienotas sabiedrības izveide - starpkultūru dialogs un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvās aktivitātes un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un valodas apmācības aktivitātes, kas veicina  demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu. 

Apakšprogrammas uzdevums ir veicināt vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa NVO darbību, tādēļ varēs tikt īstenoti dažāda apjoma projekti:

 • mikroprojekti (vietēja līmeņa intervence)
 • mecoprojekti (viena vai vairāku reģionu intervence)

 • makroprojekti (visas valsts intervence un starptautiskā intervence)

Finansējums

Projektu veids

Maksimālais pieejamais granta apjoms, EUR

Maksimālais projekta īstenošanas laiks

Finansējums

Mikroprojekti

5 00019 999,99

Līdz 1 gadam

15% no apakšprogrammas finansējuma

Mecoprojekti

20 000 - 49 999,99

Līdz 2 gadiem

30% no apakšprogrammas finansējuma

Makroprojekti

50 000 - 100 000

Līdz 2 gadiem

55% no apakšprogrammas finansējuma

Sadarbības partneri

Projekts var tikt īstenots partnerībā ar:

 • Latvijas Republikā reģistrētu NVO;

 • Donorvalstīs (Islande, Lihtenšteinas firstiste, Norvēģijas karaliste) un EEZ finanšu instrumenta saņēmējvalstīs (Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Kipra un Malta) reģistrētu NVO;

 • Krievijas Federācijā un Baltkrievijas Republikā reģistrētu NVO;

 • Latvijā, donorvalstīs un pārējās EEZ finanšu instrumenta saņēmējvalstīs reģistrētu publiskās pārvaldes iestādi (šiem partneriem nedrīkst paredzēt vairāk 20% no projekta kopējām izmaksām).

Lai veicinātu NVO savstarpējo sadarbību, projektos īstenoto aktivitāšu pieejamību un sasniegto rezultātu pēc iespējas lielāku pieejamību plašākai sabiedrībai, arī veicinātu partnerības principu iedzīvināšanu starp Latvijas un donorvalstu, pārējo saņēmējvalstu un Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas NVO, apakšprogrammasNVO projektu programmamakroprojektos partnerība ir noteikta obligāta prasība.

Projektu iesniegumu iesniedzēji/līdzfinansējuma saņēmēji

Abās apakšprogrammās paredzēti vienādi nosacījumi potenciālajiem projektu iesniegumu iesniedzējiem, t.i. ir biedrības un nodibinājumi, kas dibināti saskaņā ar LR biedrību un nodibinājumu likumu, atbilst Noteikumiem un kas nav pretrunā šādiem nosacījumiem:

 • ir bezpeļņas organizācijas, kuras nav izveidotas vai nedarbojas pelņas nolūkos. Lai gan organizācijām var būt apmaksāti darbinieki, arī tās var īstenot darbības, kuru rezultātā tiek gūti ieņēmumi, gūtā peļņa nevar tikt sadalīta starp organizācijas biedriem vai valdes locekļiem. Organizāciju darbībai jābūt vērstai uz to, lai sasniegtu tās misiju un vērtības;

 • nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs. Šī prasība tādēļ izslēdz no saņēmēju loka tirdzniecības un profesionālās organizācijas, kuru mērķi un asociāciju nolūki ir virzīt specifiski tikai savu biedru intereses;

 • organizācija pēc savas būtības ir balstīta uz brīvprātības principiem, to uz brīvprātības principa ir izveidojušas un tajā darbojas individuālas personas vai grupas (juridiskas personas vai to apvienības);

 • tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar cilvēku grupu vai visas sabiedrības labklājību;

 • organizācijai ir jābūt reģistrētai Biedrību un nodibinājumu reģistrā, tai jādarbojas saskaņā ar apstiprinātiem statūtiem;

 • tās ir biedru organizācijas, ar atklātu struktūru un vēlētu vadību/valdi, arī tās ir atbildīgas/ atskaitās saviem biedriem un finansējuma devējiem;

 • ir neatkarīgas no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām vai komerciālām organizācijām;

Uz finansējumu nevar pretendēt:

 • politiskās partijas;

 • reliģiskās organizācijas;

 • sociālie partneri (arodbiedrības un darba devēju organizācijas, saskaņā ar ES definējumu);

 • peļņas organizācijas.

Apakšprogrammu līdzfinansējuma apjoms

Abās apakšprogrammās maksimālā granta likme saskaņā ar Noteikumu 5.4. sadaļas 3.punktu projekta ietvaros nedrīkst pārsniegt 90% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, projekta iesniedzēja līdzfinansējumam jābūt vismaz 10% (t.sk. 50% no līdzfinansējuma var būt ieguldījums natūrā, ko veido brīvprātīgais darbs).

Projektu īstenošanas vieta

Lielāko daļu no programmas „NVO fonds” projekta aktivitātēm jāīsteno Latvijā. Līdzfinansējuma saņēmējs daļu no aktivitātēm var īstenot  ārpus Latvijas. Izmaksas, kas saistītas ar aktivitātēm, kas tiek īstenotas ārpus Latvijas (t.sk. šādu aktivitāšu sagatavošanas un organizēšanas izmaksas), nedrīkst pārsniegt 10% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. Šis ierobežojums neattiecas uz aktivitātēm, kuras paredzēts īstenot donorvalstīs. Jebkurām aktivitātēm, kas plānotas ārpus Latvijas ir jābūt saistītām ar vispārējiem projekta mērķiem.

***

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org